هم تالیفی در مقالات ایرانی مجلات ISI در طول سالهای 1989 تا 2005 و رابطه آن با میزان استناد به آن مقالات

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی وضعیت مقالات منتشر شده نویسندگان ایرانی در مجلات ISI و در طول سال‌های 1989 تا 2005 از نظر میزان همکاری در تألیف مقالات و تأثیر آن بر میزان استناد به این مقالات انجام شده است. در این پژوهش از روش کتابخانه‌ای و تحلیل استنادی و برای گردآوری اطلاعات کتاب‌شناختی مقالات نیز از پایگاه اطلاعاتی Web of Science  و برای تحلیل آماری از آزمون‌های تحلیل واریانس، آزمون تعقیبی دانکن و همبستگی اسپیرمن استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در 2/88 درصد مقالات از نویسنده همکار وجود داشته است. لازم به ذکر است که بین وجود نویسنده همکار و میزان استناد به مقالات، همبستگی مستقیم و معنا‌دار وجود دارد. تحلیل یافته‌ها، معنا‌داری تفاوت بین میزان استناد به مقالات در حوزه‌های پنج‌گانه موضوعی (علوم پایه، پزشکی، فنی و مهندسی، کشاورزی و انسانی) را نیز اثبات کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Co-authorship in Iranian Articles Published In ISI Journals (1989-2005) and Its Relationship With Citation To The Articles

نویسندگان [English]

  • Solmaz Baghaee
  • Mohammad Hassanzadeh
چکیده [English]

This research using Document Study and Citation analysis methods aimed to investigate the situation of co-authorship among Iranian articles published in ISI journals (1989-2005). Web of Science (WoS) database have been used to collection data in use as well. To examine the hypothesis and address research questions, ANOVA, Duncan and Spearman tests was used. Findings showed. 88.2 percent of Iranian articles have enjoyed co-authorship, there is correlation between co-authorship and citation rate of articles and there is significant difference among five subject areas (Pure Sciences, Medical Sciences, engineering, agriculture and Humanities) respect to citation rate of the articles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • co-authorship
  • Iranian articles
  • ISI journals
  • Subject areas