مسائل کلیدی در حوزه مدیریت سیستم های اطلاعاتی سازمان های ایران و عوامل موثر بر آن ها

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مطالعه و بررسی برای شناسایی مسائل کلیدی مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی نزدیک به سه دهه است که در بسیاری از کشورها و نواحی دنیا انجام می‌شود، به طوری که اخیراً مطالعات و تحقیقات روز افزونی در این خصوص در نواحی مختلف جهان انجام شده است. هدف این پژوهش، شناسایی متغیرها و عوامل مؤثر بر مسائل کلیدی حوزه مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی1 در ایران می‌باشد. به این منظور، پس از مطالعه منابع و بررسی تحقیقاتی که در این حوزه در نقاط مختلف دنیا انجام شده بود، به شناسایی مسائل کلیدی مطرح در مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی سازمان‌های ایران پرداخته شد که با نظر خبرگان، این حوزه در ایران تکمیل شد و همچنین عوامل مؤثر بر این مسائل در دو سطح متغیرهای محیطی و سازمانی مورد شناسایی قرار گرفت. سپس مدلی مفهومی از عوامل مؤثر بر مسائل کلیدی سیستم‌های اطلاعاتی ارائه شد. بر این اساس پرسش‌نامه‌‌ای تهیه شد که بخش اول آن به منظور شناسایی مسائل کلیدی مطرح در مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی کشور و بخش دوم آن نیز برای آزمون مدل عوامل مؤثر بر مسائل شناسایی شده طراحی شد. در بخش پایانی این مقاله نیز بر اساس تجزیه و تحلیل‌های انجام گرفته، مدل نهایی ارائه شده است که به‌این ترتیب تلاش می‌شود تا نتایج به‌دست آمده درخصوص مسائل کلیدی و عوامل مؤثر بر مسائل کلیدی مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی در ایران با توجه به سطح اهمیت با نگرشی راهبردی در سازمان‌های کشور توصیف و پیشنهاد شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Key Issues In IS Management in Iran and Variables That Affect Them

نویسندگان [English]

  • Mona Rashiidirad
  • Alireza Hasanzade
Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Near 3 decades, identifying and investigating the key issues of information systems management was a major concern of many countries. But there are a few researches about identifying major variables that affects the key issues in the IS management field. In the other side there are not any researches in the national level about variables affecting the key issues in Iran. Therefore in this paper, after identifying the key issues of IS management in the literature, based on expert opinions the major variables that affect the key issues was identified. Finally the importance of the affecting variables was determined using post hoc Bonferroni test, and depicted in a schematic model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key issues Ranking
  • Organizational variables
  • Environmental variable
  • IS management