پیشنهاد چارچوبی مفهومی برای تدوین نقشه جامع علمی کشور ( برنامه ملی توسعه علم، فناوری و نوآوری)

نویسندگان

چکیده

در منابع نظری و عملی سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری مجموعه‌ای از نظریه‌ها، چارچوب‌ها و ابزارها برای تدوین سیاست‌های ملی علم‌، فناوری و نوآوری هستند که از جنس یک برنامة تحول در سطح کلان‌اند. با‌ این همه، مرور این منابع نشان می‌دهد که نمی‌توان چارچوبی مفهومی برای یکپارچه‌ کردن این مجموعه از ابزارها یافت. این مقاله با بررسی مسئلة برنامة ملی توسعة علم، فناوری و نوآوری، به عنوان یک برنامة تحول در سطح کلان و با روش پژوهش بین‌رشته‌ای، می‌کوشد تا چارچوبی مفهومی از ترکیب این مجموعه نظریه‌ها و روش‌ها پیشنهاد کند. این چارچوب مفهومی بر پایة مراحل تدوین یک برنامة تحول و جایابی نظریه‌ها، چارچوب‌ها و ابزارهای موجود این حوزه در قالب مراحل یاد‌شده شکل گرفته و از نظریات برخی از خبرگان سیاست‌گذاری علم و فناوری کشور استفاده شده است. سپس بر اساس این چارچوب، روشی برای تدوین نقشة جامع علمی کشور ایران به‌مثابة مصداقی از برنامه‌های ملی توسعة علم، فناوری و نوآوری تدوین شده است. در نهایت، موضوعاتی برای پژوهش‌های آینده در زمینة سیاست‌گذاری علم، فناوری و نوآوری پیشنهاد شده‌اند.

عنوان مقاله [English]

A conceptual Framework for Formulating a National Strategy of Science Technology and Innovation

نویسندگان [English]

  • Behzad Soltani
  • Mahdi Kiamehr
چکیده [English]

The theoretical and empirical literature in the filed of Science, Technology and Innovation Policy Studies (STIP) contains a variety of discrete concepts, frameworks and techniques for policy making. However, an integrative framework is lacking that can guide practitioners as to how to use the research findings in a real context. This paper tries to fill the gap through probing the practical problem of formulating a national science, technology and innovation strategy using an inter-disciplinary (integrative) research method. The proposed conceptual framework is based on positioning the existing concepts, frameworks and techniques in a change management program. Application of this integrative framework is investigated for developing such a national strategy in Iran and future research opportunities in science, technology and innovation policy are suggested.

کلیدواژه‌ها [English]

  • National Comprehensive Scientific Map
  • National Plan
  • Scientific Development
  • Innovation system