بررسی عوامل مؤثر بر شناسایی و انتخاب فناوری‌های نرم، مورد کاوی SPR

نویسندگان

چکیده

پژوهش حاضر به حوزة فناوری‌های نرم ، به مثابة یکی از زوایای ناشناختة مدیریت فناوری می‌پردازد. در این پژوهش با توجه به اهمیـــت فناوری‌های نرم،  با به‌دست دادن تعریفی مشخص از این فناوری ، ویژگی‌ها و انواع آن بررسی می‌شود. از سوی دیگر، دربارة یکی از مهـم‌ترین مسائل صنعت کشور، یعنی انتقال سیستم‌های سازمانی بحث می‌شود که در این پژوهش با عنوان فناوری‌های فرایندی نرم معرفی می‌شوند در این مقاله با مرور متون و آثار پژوهشی این حوزه،40 تمایز فناوری‌های نرم و سخت شناسایی می‌شوند.با طبقه‌بندی این تمایزات در چهار گروه، اهمیت هر‌یک از آنها در فرایند‌های شناسایی و انتخاب SPR (یکی از مهم ترین فناوری‌های نرم انتقال‌یافته به ایران‌خودرو) با نگرش سنجی از جامعة آماری سنجیده می‌شود.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Affecting Factors on Identifying and Selecting Soft Technology; SPR as a Case

نویسندگان [English]

  • Bamdad Sofi
  • Abolfazl Bagheri
چکیده [English]

This research concentrates on soft technology as a hidden side of management of technology. Because of the importance of soft technology, firstly we provide some definitions of soft technology and focus attention on differences between soft and hard technologies. Also we introduce managerial systems as a soft process technology and then their analyze transfer of them, one of the most important challenges in the industrial development in our country. In this paper, we recognize 40 differentiations between soft and hard technology. After categorizing them in to 4 group we measure importance of these distinctions in identifying and selecting process of SPR ( The most important soft technology transferred to Irankhodro from Renault).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Management
  • Soft Technology
  • Technology Identification
  • Technology Selection
  • Soft Process Technology