بررسی آماری وضعیت تولید فناوری و ثبت اختراعات مرتبط با فناوری نانو در کشورهای مختلف

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به منظور ارزیابی توان نوآوری و جذابیت بازار فناوری نانو در کشورهای مختلف، اختراعات ثبت‌شده در حوزة فناوری ‌نانو با استفاده از پایگاه داده QPAT در بازة زمانی 2001- 2007 مورد بررسی می‌شوند. در مرحلة اول، تعداد اختراعات ثبت‌شدة کشورهای مختلف در دفاتر ثبتی امریکا، اتحادیة اروپا و سازمان جهانی مالکیت فکری (WPO)تجزیه و تحلیل می‌شوند و سهم و جایگاه هریک از کشورها در این زمینه تعیین می شود. همچنین، رابطة بین تولید علم و فناوری و موقعیت کشورهای مختلف در این دو شاخص مطالعه می‌شود. مطابق این بررسی، تنها توانمندی علمی برای رشد و توسعة فناوری کافی نیست و توسعة زیرساخت‌های مالکیت فکری در این زمینه ضروری است. در مرحلة دوم، شمار اختراعات ثبت‌شده در هریک از کشورهای موجود در پایگاهQPAT ،به‌عنوان معیاری از قدرت فناوری و جذابیت بازار داخلی تجزیه و تحلیل آماری می‌شود و بر اساس آن، کشورهای مورد نظر رده‌بندی می‌شوند. همچنین، رابطة بین شاخص توانمندی نوآوری و توان تجاری‌سازی و جذابیت بازار نیز  بررسی خواهد شد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Statistical Survey of Nanotechnology related Patents as an Indicator of Nanotechnology Creation

نویسندگان [English]

  • Saeed Amiri
  • Nader Nikkam
  • Majid Sahebinejad
چکیده [English]

In this paper, nanotechnology related patents published during the period 2001 – 2007 were enamined using the QPAT website in order to evaluate the innovatve strength and nanotechnology market attractiveness of different countries. As a first step, the share of nanotechnology related patents of each country in different patent offices (USPTO, EPO) and the World Intellectual Property Organization (WIPO) was statistically researched and analyzed. Then, the countries were ranked according to the number of published patents. The relationship between nano-science generation and nano-innovation strength was also investigated and the situation of the selected countries in term of both indicators was studied. According to the results, high scientific potential is not sufficient alone for promotion of nanotechnology creation but it is also imperative to develop the intellectual property infrastructure in this field. As a second step, the number of registered patents in each patent office available through the QPAT website was analyzed as an indicator of technology strength and interior market attractiveness and, finally, the relationship between innovative strength and market attractiveness was studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Invention
  • Patent
  • Nano Technology
  • Science Creation
  • Technology Creation