دوره و شماره: دوره 11، شماره 1، فروردین 1397 
بررسی اثر حمایت‌های مالی دولت بر همکاری‌های تحقیق‌وتوسعه

صفحه 17-29

10.22034/jstp.2018.10.1.539420

جواد سلطان زاده؛ مهدی الیاسی؛ محمد صادق خیاطیان یزدی؛ اسماعیل قادری فر؛ حجت رضایی صوفی