دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، دی 1397 
راهبردهای ارتقاء زنجیره ارزش صنعت فولاد ایران از منظر نظام نوآوری

صفحه 2-16

10.22034/jstp.2018.10.4.539552

ابوالفضل آداب؛ سید سپهر قاضی نوری؛ سید سروش قاضی نوری؛ حمیدرضا شاهوردی


تحلیل تلاش‌های فرارسی فناورانه بنگاه‌های زیست‌داروی ایران

صفحه 49-63

10.22034/jstp.2019.10.4.539574

علی صابر؛ شعبان الهی؛ مهدی مجیدپور؛ علی شایان؛ سید محمد صاحبکار