دوره و شماره: دوره 11، شماره 3، پاییز 1397 
2. تحلیل سیاست‌های مورد تأکید اسناد فرادستی در مقابله با فساد دانشگاهی

صفحه 2-16

10.22034/jstp.2018.10.3.539488

مریم قائدی؛ مهرداد مدهوشی؛ نادر رازقی؛ عبدالحمید صفایی قادیکلایی


4. نقش نهادهای واسطه‌ای در ظهور صنعت زیست‌داروها در ایران

صفحه 29-44

10.22034/jstp.2018.10.3.539498

محمد سعید تسلیمی؛ محمد حسین نقوی؛ نیما مختارزاده؛ علی بابایی


5. بسط مفهوم شایستگی کارآفرینان فناور با رویکردی تفسیری؛ یک پژوهش پدیدارشناسانه

صفحه 44-58

جهانگیر یداللهی فارسی؛ محمد صادق برادران؛ سید رضا حجازی؛ مرتضی اکبری