تحلیل سیاست‌های مورد تأکید اسناد فرادستی در مقابله با فساد دانشگاهی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

2 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه مازندران

3 دانشیار گروه اجتماعی دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه تهران

4 دانشیار گروه مدیریت صنعتی دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه تهران

10.22034/jstp.2018.10.3.539488

چکیده

فساد در آموزش عالی پدیده‌ای است که نظام‌های آموزشی همواره با آن درگیر و هزینه‌های هنگفتی بابت آن پرداخته‌اند و هدف مقاله حاضر تدوین یک الگوی دانشگاهی عاری از فساد بر مبنای اسناد فرادستی و قوانین و مقررات نظام آموزش عالی ایران است که در پرتو آن رسالت کلیدی این نظام پیگیری شده و ارتقاء کیفیت آن نیز تأمین شود. این پژوهش از نوع کاربردی و روش تحقیق آن کیفی می‌باشد. در تحلیل یافته‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی بهره گرفته شده و با رویکرد استقرایی، محتوای متنی اسناد فرادستی آموزش عالی به عنوان راهبردهای ابلاغی، تحلیل و مفاهیم در قالب کدهای باز و محوری استخراج شدند. ابتدا نمونه‌ای 77تایی از مجموعه قوانین آموزش عالی به صورت غیراحتمالی و هدفمند انتخاب و به واسطه آنها گونه‌شناسی قوانین نظام آموزش عالی ارائه و سپس با تحلیل محتوای 7 سند فرادستی منتخب آموزش عالی و استخراج گزاره‌های الزام‌آور برای دانشگاه‌ها، 19 مفهوم اصلی استخراج شد. مفاهیم استخراج‌شده در قالب چهار رویکرد گروه‌بندی شده‌اند: رویکرد مدیریتی و سیاست‌گذاری در آموزش عالی، تأمین منابع مالی و زیرساختی، تربیت نیروی انسانی متعهد و متخصص و همچنین اجرای سیاست که پایش و ارزیابی آنها الگویی برآمده از معیارهای اسناد فرادستی آموزش عالی را پدید آورده است. در انتها نیز پیشنهاداتی جهت اجرایی شدن الگوی استخراج‌شده مطرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Iran’s Policy Documents against Academic Corruption

نویسندگان [English]

  • Maryam Ghaedi 1
  • Mehrdad Madhoushi 2
  • Nader Razeghi 3
  • Abdolhamid Safaei 4
1 PhD Student of Science and Technology Policy University of Mazandaran Babolsar Iran
2 Professor of Industrial Management, University of Mazandaran, Babolsar, Iran
3 Associate Professor of Sociology University of Mazandaran Babolsar Iran
4 Associate Professor of Industrial Management University of Mazandaran Babolsar Iran
چکیده [English]

Since corruption in higher education is a pervasive phenomenon that educational systems have always been involved with and paid heavily for it, The purpose of the present study is formulating a non-corruption university model based on upstream documents and the laws and regulations of the higher education system in order to pursue the key mission of the higher education system and to improve its quality. This study is an applied research that has been done through qualitative content analysis method and based on the deductive approach of textual content, upstream documents related to higher education are analyzed as communicated strategies, and corresponding concepts are derived in the form of open and axial codes. In the first section, 77 examples of the set of laws on higher education in the country were selected through non-probabilistic and targeted sampling, so a typology of the rules of the higher education system was presented. In the second section, by analyzing the content of the 7 upstream documents of higher education, and deriving of the obligatory statements for universities and institutes, 19 main codes are extracted and grouped in four axes. These are: management and policy approach in higher education, providing infrastructure and financial resources, training of committed and expert human resources and policy implementation, which monitoring and evaluation of these has led to a model based on the standards of upstream documents in higher education. Finally, some suggestions for implementing this model are proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Academic Corruption
  • Upstream documents
  • Higher education
  • Policies
[1] Chapman, D. W., & Lindner, S. (2016). Degrees of integrity: the threat of corruption in higher education. Studies in Higher Education, 41(2), 247-268.
[2] Moghtaderi, A., & Dahmardeh, M. (2012). Fraud and Misconduct in Medical Research. Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, 14(1), 1-7. {In Persian}.
[3] Abbasy, A., & Zaer, B. (2015). Individual factors and types of academic misconduct. Communication Management in Sport Media, 2(6), 21-29. {In Persian}.
[4] Transparency International. (2013). Global Corruption Barometer. Berlin.
[5] Nature. (2009). Plagiarism scandal grows in Iran. Nature, 462, 704-705. Available at: https://www.nature.com/news/2009/091209/full/462704a.html
[6] Nature. (2016). Is there a reproducibility crisis in science? Nature, 533, 452-454. Available at: http://www.nature.com/polopoly_fs/1.19970!/menu/main/topColumns/topLeftColumn/pdf/533452a.pdf
[7] Fealy, S., Bighlari, N., & Pezeshki Rad, G. (2012). Agricultural Students’ Attitude and Behavior on Plagiarism in Tarbiat Modares University. Journal of Iranian Higher Education, 18(3), 133-151. {In Persian}.
[8] Fealy, S., Safar Pour, S., & RasouliAzar, S. (2014). Effective factors on students’ cheatingbehaviors on exams: A case study of Gorgan Islamic Azad University. Journal of Iranian Higher Education, 20(1), 57-77. {In Persian}.
[9] Zamani, B. E., Azimi, S. A., & Soleymani, N. (2013). Identifying and prioritizing the effective factors affecting the students’ plagiarism in Isfahan University. Quarterly Journal of Research and planning in Higher Education, 19(1), 91-110. {In Persian}.
[10] Chen, S., & Macfarlane, B. (2015). Academic integrity in China. Handbook of Academic Integrity, 99-105.
[11] Khalafkhani, M. (2014). A comparative study of public support practices for private and public higher education. Journal of Iranian Higher Education, 5(4), 83-106. {In Persian}.
[12] Farasatkhah, M. (2014). The first social critique of higher education policies and programs conference. Ketabmah (Social Sciences), 17(69), 89-96.
[13] Farasatkhah, M. & Ghanei Rad, M. A. (2015). Investigating the Role of Academic Associations and Academicians in Policy Making and Evaluation of Iranian Scientific System. Rahyaft, 41(3), 5-12. {In Persian}.
[14] Farasatkhah, M., & Maniee, R. (2015). Effective factors on faculty participation in higher education policy making and university planning. Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, 20(4), 29-53. {In Persian}.
[15] Sodagar, H., & Pourezat, A. A. (2013). University and government; Thinking about science policy making. Rahyaft, 22(4), 47-52. {In Persian}.
[16] Farasatkhah, M. (2016). Social responsibility of science, apparatus problem and third place. The first forum of the Union of Social Science Societies of Universities, Ibn Khaldun Hall, Social Sciences Faculty, Tehran University. Available at: http://farasatkhah.blogsky.com/1395/02/27/post-319/
[17] Javdani, H., Tofighi, J., Ghazi Tabatabaee, M., & Pardakhtchi, M. H. (2008). Managerial Subsystem in Iranian Higher Education: Past, Present and Future. Quarterly journal of Research and Planning in Higher Education, 14(2), 139-161. {In Persian}.
[18] Gholipour, A., Koushazadeh, S. A., Salimi, GH., Amiri-Tayyebi., M., & Ebrahimi, A. (2009). Study of Effective Factors on Retributive Injustice and Its Role on Prevalence of Educational & Investigative Corruption in Universities (Multi Case Study: Tehran Universities). Strategic Management Thought, 3(2), 41-74. {In Persian}.
[19] Danaeefard, H. (2016). The getting ride of public policies in Iran: conceptual foundations, charactrsitics, antecedents and concequences. Journal of Science & Technology Policy, 8(2), 79-98. {In Persian}.
[20] Meralizadeh, Y., Kordzangeneh, A., & Homayounia, A. (2014). Pathology of Iran's Higher Education:An analysis of the experiences of higher education education before and after the Islamic Revolution of Iran. Journal of Iranian Higher Education, 5(1), 93–132.
[21] Zaker-salehi, Gh. (2011).A survey of science and technology status quo in Iran and in its development plans. The Journal of Planning and Budgeting, 16(4), 3-47. {In Persian}.
[22] Alavi Langroudi, S. H. (1390). Corruption: Causes, Consequences and Treatment (Translated from Yomint, S.). Banking and Economics Journal, 4(119), 30-34. {In Persian}.
[23] Ojaghi, R., keyvanara, M., Cheshmeh-sohrabi, M., & Papi, A. (2012). Pathology Analysis of Plagiarism: A Qualitative Research. Iranian Journal of Medical Education (Special Issue on Education Development and Health Promotion), 11(9), 1063-1107. {In Persian}.
[24] Aliverdinia, A., & Salehnejad, S. (2013). A Study of Influential Factors on Students' Participant in Cheating Behavior. Ethics in science and Technology, 8(1), 85-93. {In Persian}.
[25] Denisova-Schmidt, E., Huber, M., & Leontyeva, E. (2016). On the development of students’ attitudes towards corruption and cheating in Russian universities. European Journal of Higher Education, 6(2), 128-143.
[26] Denisova-Schmidt, E., & Leontyeva, E. (2013). Do Russian Universities Teach their Students to be corrupt?: Some empirical Evidence from the Far East. Educational Alternatives, 10(3), 258-275.
[27] Osipian, A. L. (2012). Economics of corruption in doctoral education: The dissertations market. Economics of Education Review, 31(1), 76-83.
[28] Mohamedbhai, G. (2016). The scourge of fraud and corruption in Higher Education. International Higher Education, 84, 12-14.
[29] Miroshnichenko, O. I., & Gaivoronskaya, Y. V. (2014). Creating Professional Skills through Modern Higher Education. International Education Studies, 7(9), 50.
[30] Gorman, E. H. (2014). Professional self-regulation in North America: The cases of law and accounting. Sociology Compass, 8(5), 491–508.
[31] Gall, M. D., Borg, W. R., & Gall, J. P. (2011). Quantitative and qualitative research methods in psychology and social sciences (Translate by: Nasr, A. R.). Tehran: SMT Publisher, edition 7. {In Persian}.
[32] Hemati, R. (2013). Quantity-Oriented Development of Supreme Education and Academic Life in Iran. Iranian Journal of Management in Islamic University, 2(5), 127-156. {In Persian}.
[33] Meralizadeh, Y., Kordzangeneh, A., & Homayounia, A. (2014). Pathology of Iran's Higher Education:An analysis of the experiences of higher education education before and after the Islamic Revolution of Iran. Journal of Iranian Higher Education, 5(1), 93–132.
[34] Farasatkhah, M. (2008). Historyand events of University in Iran: Historical review of higher education and the economic, social, political and cultural changes affecting it.Tehran: Rasa Cultural Service Institute. {In Persian}.
[35] Zaker-salehi, GH., & Zaker-salehi, A. (2009).the content analysis of Iran Scientific Roadmap and Providing Evaluation Pattern of IT. Journal of Science & Technology Policy, 2(2), 29-45. {In Persian}.
[36] Arbab shirani, B., & Khakbaz, H. (2010). A review of technology status in Iran’s development plans. Journal of Science & Technology Parks & Incubators, 6(3), 34-38. {In Persian}.