بررسی جایگاه رقابت‌پذیری فناورانه ایران در منطقه با رویکرد پیچیدگی اقتصادی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه اقتصاد علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، تهران

2 محقق پسادکتری، دانشگاه الزهرا

چکیده

این پژوهش جایگاه رقابتپذیری فناورانه ایران را در مقایسه با کشورهای مدنظر سند چشمانداز طی دوره دهساله تا بررسی و تلاش کرده به این سال پاسخ دهد که کشور از لحاظ رقابتپذیری محصولات فناورانه در مقایسه با کشورهای منطقه در چه وضعیتی قرار دارد و رقبا اصلی آن چه کشورهایی هستند در این راستا از رویکرد پیچیدگی اقتصادی استفاده شد یافتههای این پژوهش حاکی است که با توجه به کدهای چهاررقمی سامانه هماهنگشده در سال دو محصول میله پروفیل و مفتول از روی و مومهای مصنوعی و مومهای آماده محصولات دارای بیشترین پیچیدگی هستند که کشور در تولید آنها دارای قدرت رقابتی است و در عین حال هیچ رقیبی هم از منطقه برای کشور در این دو محصول وجود ندارد با گروهبندی کشورها از لحاظ پیچیدگی اقتصادی در چهار گروه ایران در پائینترین گروه قرار میگیرد و با گروهبندی محصولات از لحاظ پیچیدگی اقتصادی به چهار گروه بیشتر محصولات رقابتی کشور در دومین گروه پائینی جای میگیرند یافتهها مید آن است که هر چند فلسطین اشغالی دارای بیشترین پیچیدگی اقتصادی و بیشترین تنوع محصولات پیچیده در منطقه است اما رقیب اصلی محصولات فناورانه رقابتی ایران محسوب نمیشود این در حالی است که ایران بیشترین اشتراک فناورانه را با کشورهای مصر و ترکیه داشته و این کشورها رقبا اصلی ایران در منطقه محسوب میشوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Status of Iran's Technological Competitiveness in the Region, Based on the Economic Complexity Approach

نویسندگان [English]

  • Behrooz Shahmoradi 1
  • Mojgan Samandarali Eshtehardi 2
1 Faculty Member, National Research Institute For Science Policy, Tehran, Iran
2 Postdoctoral Researcher, Al_Zahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

This research aims to investigate technological competitiveness of Iran comparing to countries subject to the countrys outlook during a tenyear period The main question of the study is what is the situation of Iran in comparision with the regional countires And which countires in the regim is its main competitors To answer these questions we used economic complexity approachOur results indicated that based on Harmonized System at the digit level HS the most complex products of the country are Zinc bars rods profiles and wire and Artificial waxes and prepared waxes for which the country has comparative advantages and at the same time has no competitors in the region By classifying the regional countires based on Economic Complexity in four gorups during the studied period Iran is among the countires with lowest economic complexity Moreover by classfing products by their compelexity within four groups it was observed that the majority of the countys competitive products are among the second lowest complex product groups Our results also show that Israel has the highest complex economy and highest diversity of complex products in the region although it is not among the main competitors of Iran While Iran has the largest share of technology with the countries of Egypt and Turkey these countries are the main rivals of Iran in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Complexity
  • Technological Competitiveness
  • Diversity and Ubiquity
  • West and West-South Asia
[1] Rostow, W. W. (1959). The stages of economic growth. The Economic History Review, 12(1), 1-16.
[2] Hirschman, A. O. (1958). The strategy of economic development (No. 04; HD82, H5.).
[3] Chenery, H. B., & Taylor, L. (1968). Development patterns: among countries and over time. The Review of Economics and Statistics, 391-416.
[4] Kaldor, N. (1967). Strategic factors in economic development. Ithaca, New York: Cornell University, New York State School of Industrial and Labor Relations.
[5] Shahabadi, A., & Salimi, S. (2015). Impact of Good Governance on R&D Intensity of Selected Developed and Developing Countries. Journal of Science & Technology Policy, 7(2), 35-46. {In Persian}.
[6] Mehregan, N., Dehghanpur, M., & Dehmoobed, B. (2012). Factors that Affect on Hi-Tech Industries Export.Journal of Science & Technology Policy, 3(4), 69-83. {In Persian}.
[7] Durlauf, S. N. (1998). What should policymakers know about economic complexity? Washington Quarterly, 21(1), 155-165.
[8] Hidalgo, C. A., Klinger, B., Barabási, A. L., & Hausmann, R. (2007). The product space conditions the development of nations. Science, 317(5837), 482-487.
[9] Bahar, D., Hausmann, R., & Hidalgo, C. A. (2014). Neighbors and the evolution of the comparative advantage of nations: Evidence of international knowledge diffusion? Journal of International Economics, 92(1), 111-123.
[10] Kazemi, M., Moeini, A., & AliAhmadi, A. (2005). Application of the mathematical model of data envelopment analysis in assessing the level of enterprise technology. Second International Conference in Management, Tehran, Iran. {In Persian}.
[11] Inoua, S. (2016). A Simple Measure of Economic Complexity. arXiv preprint arXiv: 1601.05012.
[12] Hausmann, R., & Hidalgo, C. A. (2011). The network structure of economic output. Journal of Economic Growth, 16(4), 309-342.
[13] Pugliese, E., Chiarotti, G. L., Zaccaria, A., & Pietronero, L. (2014). The Discernment of Heterogeneous Country Industrialization Patterns through Economic Complexity.
[14] Zaccaria, A., Cristelli, M., Kupers, R., Tacchella, A., & Pietronero, L. (2016). A case study for a new metrics for economic complexity: The Netherlands. Journal of Economic Interaction and Coordination, 11(1), 151-169.
[15] Cristelli, M., Tacchella, A., & Pietronero, L. (2015). The heterogeneous dynamics of economic complexity. PloS one, 10(2), e0117174.
[16] Erkan, B., & Yildirimci, E. (2015). Economic Complexity and Export Competitiveness: The Case of Turkey. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 195, 524-533.
[17] Abdon, A., & Felipe, J. (2011). The product space: What does it say about the opportunities for growth and structural transformation of Sub-Saharan Africa? Levy Economics Institute.
[18] Yaméogo, N. D., Nabassaga, T., Shimeles, A. B. E. B. E., & Ncube, M. (2014). Diversification and sophistication as drivers of structural transformation for Africa: The economic complexity index of African countries. Journal of African Development, 16(2), 1-31.
[19] Hausmann, R., Hidalgo, C. A., Bustos, S., Coscia, M., Simoes, A., & Yildirim, M. A. (2014). The atlas of economic complexity: Mapping paths to prosperity. Mit Press.
[20] Cheshmi, A., & Malekalsadati, D. (2014). Economic complexity index and its relation to the institutional structure of comparative comparisons of Iran, South Korea and Turkey. The first sustainable development conference with the approach to improving the business environment. {In Persian}.
[21] Pazham, S. M., & Salimifar, M. (2016). Investigating the Impact of the Index of Economic Complexity on Economic Growth in 42 Leading Countries in Science Production. Economy and regional development, 22(10), 16-38. {In Persian}.