میهمان سردبیر : به مناسبت دهمین سالگرد انتشار فصلنامه

نویسنده

دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

مهمان سردبیر به مناسبت دهمین سالگرد انتشار فصلنامهمعلوم است که نمیشود با کدام مقاله کدام محقق مگر کاری در سیاستگذاری علم میشود که مجلهای برای آن چاپ کنیم زمستان بود مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با پیشنهاد انتشار مجلهای با موضوع سیاستگذاری و برنامهریزی در زمینههای علم و فناوری مواجه بود به رغم عمر نسبتا دیرپای مرکز که با اندیشه مرحوم احسان نراقی در اوایل دهه در قالب مجموعههایی به هم پیوسته در زمینه تمل بر وجوه تحقیقات علمی آموزش عالی و خدمات پژوهشی شکل گرفته بود و بعد انفکاک و تسیس مرکز تحقیقات علمی کشور به تسی از نهادی مشابه در فرانسه در سال زمان زیادی از ورود مرکز به سیاستپژوهی نگذشته بود آن هم به همت آیندهاندیش نامی علمی رضا منصوری که در ابتدای دهه واژه سیاست را به نام مرکز افزود تقریبا در هیچ دانشگاهی رشتهای برای حوزه علم و فناوری نداشتیم و حداکثر کسانی در رشته مدیریت تکنولوژی تحصیل میکردند در این وانفسا به همت دوستان عزیزم شاپور اعتماد و آریا الستی تلاشی آغاز شده بود تا زمینههای مختلف سیاستپژوهی در مرکز سامان یابد تشکیل گروههای فلسفه علم آیندهاندیشی علم اقتصاد علم ترویج علم و سیاست علم حاصل این تلاش بود لیکن استعداد اندیشگانی این گروهها به شدت محدود بود که هم موضوع برای جامعه علمی به شدت بدیع بود و هم پژوهشگران آن به غایت معدود این همه بضاعت کشور بود در حوزه سیاستگذاری علمبا این اوصاف جوانی همت کرده بود که مجلهای علمی در این زمینه منتشر کند سید سپهر قاضینوری او که تحصیلاتش ارتباط وثیقی با موضوع نداشت پس از پایان دوره دکتری تمرکز فعالیتهای خود را در این مسیر قرار داده بود و سیاستپژوهی خوشآتیه مینمود و البته تجارب بعدی و تلاشهای فردیاش در طی این یک دهه او را به موفقترین سیاستپژوه علم و فناوری در ایران بدل کردخلاصه همه بحثهای شورای پژوهشی مرکز درباره انتشار نشریه همان چند جملهای بود که در مطلع این عریضه آوردم واقعا نمیشد با این اذهان خالی پای در این راه گذارد اما موضوع وجه دیگری هم داشت تیشه برداشتن در راهی که سفتن سنگهایش راه را بر دیگران سهل مینمود افقهای ناگشوده را مینمایاند و خود مشوقی بود بر حرکت اجتماع جوان علمی در سیاستگذاری علم و فناوری همینها هم سبب شد که با همت عالی دکتر قاضینوری در کسوت سردبیری و پشتیبانی شایسته مدیران مرکز نشریه پا گرفت و از سال نخستین شماره فصلنامه سیاست علم و فناوری پا به جهان ارتباطات علمی نهاد هنوز به یاد دارم برای طراحی نشان لوگو نشریه چه قصهها داشتیم یا در تجهیز منابع انسانی و تمین اتاق نشریه چه راهها که نرفتیم که خود مجالی دیگر برای وصفش میطلبد و البته خدا را سپاس که طی یک دهه مجله توانسته با انتشار منظم شماره و با بیش از مقاله نقشی بسزا در ارتقا مراودات اندیشگانی میان متفکران سیاستپژوهی علم و فناوری در ایران داشته باشد حضور نشریه در نمایهنامههای ارزشمند ملی چون پایگاه مجلات علمیپژوهشی و و کسب رتبه برتر مجلات پژوهشی به لحاظ ضریب تثیر سبب اقبال به آن در میان پژوهشگران جوان این عرصه شده و همین افقی روشنتر را پیشرو میگذاردتوجه به مسائل واقعی تمل بر مشکلات گریبانگیر نظام علم و فناوری در کشور سرمقالههای جذاب و نامه نویسندگان از جمله وجوه ممیزه نشریه است که بر احترام آن در میان نونشریههای دیگر افزوده است هر چند گمانم این است که در دهه دوم حیات خود لازم است به وجوه کمتر پرداختهشده در سیاستپژوهی علم و فناوری همچون فلسفه فناوری ترویج علم و اقتصاد نوآوری توجه بیشتری کند تصورم این است که در گام اول اختصاص ویژهنامهای در هر سال به یکی از این مقولهها سببساز عطف توجه اندیشمندان به آنها خواهد شد همچنان که معتقدم تلاش بیشتر بر ارتقا زبان فارسی به عنوان زبان علم جهان اسلام که خودش موضوع جذابی برای پرداختن نشریه به آن است و تعامل بهتر نشریه با همتایان خارجی خود به تعمیق مناسبات بیننشریهای و به تبع آن بین اجتماعات علمی در داخل و خارج منجر و صد البته نوآوریهای فناورانه در نشریه همچون استفاده از رسانههای جدید مثلا افزودن پروندههای مکمل شنیداری یا اسلایدهای پاورپوینت به هر مقاله بی گمان خوانشپذیری آن را در میان مخاطبان افزون و بر قدر آن خواهد افزودبه هر روی بسیار امیدوارم نشریه به کمک نویسندگان آگاه و خوانندگان مشتاق روزبهروز نوجوتر و پیشروتر از گذشته باشدتا باد چنین بادا دکتر غلامعلی منتظرعضو هیت تحریریه فصلنامه

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

میهمان سردبیر : به مناسبت دهمین سالگرد انتشار فصلنامه

نویسنده [English]

  • Gholamali Montazer
University Tarbiat Modares
چکیده [English]

ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد

کلیدواژه‌ها [English]

  • ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد نداردندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد