نامه به سردبیر معادل‌گزینی برای کلمات کلیدی خوشه‌واژه «چارچوب، مدل و ...»

نویسنده

دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده

انجمن مدیریت فناوری ایران با هدف تعیین معادل فارسی و همچنین ارائه تعریفی دقیق از واژههای پرکاربرد حوزه مدیریت فناوری و نوآوری کارگروهی را زیر نظر فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای واژهگزینی تشکیل داده است در نتیجه دور اول فعالیت این کارگروه در سال تعریف و معادل واژه مرتبط در فرهنگستان زبان و ادب فارسی تصویب و منتشر شده استدور دوم فعالیت این کارگروه از مهر و با حضور نفر از اساتید متخصصان و صاحبنظران آغاز شده است این افراد که پیرو فراخوان انجمن داوطلب شده بودند بیشترین تلیفات مرتبط با این حوزه را دارند این کارگروه بر روی واژههای تخصصی و نیز برخی واژههای عمومی پرکاربردی تمرکز دارد که محل اختلافنظر یا سردرگمی فعالان این حوزه در ترجمه متون و حتی در تعریف پایاننامههای دانشجویی است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

نامه به سردبیر معادل‌گزینی برای کلمات کلیدی خوشه‌واژه «چارچوب، مدل و ...»

نویسنده [English]

  • marziyeh Shaverdi
دانشجوی دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری، دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده [English]

ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد

کلیدواژه‌ها [English]

  • ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد
ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد
ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد
ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد
ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد ندارد  ندارد ندارد