دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، دی 1389 
توسعه فرآیندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش

صفحه 1-13

پیمان اخوان؛ النوش اولیایی؛ نسرین دسترنج ممقانی؛ فاطمه ثقفی


حفاظت از اختراعات نرم افزاری در ایران

صفحه 13-31

سید کامران باقری؛ مریم توکلی مقدم؛ سعید شوال‌پور؛ حمید عزیزی مرادپور


مدل بومی بلوغ دولت سیار

صفحه 46-64

فاطمه ثقفی؛ فاطمه ناصر اسلامی؛ معصومه علیجربان