توسعه فرآیندهای چرخه مدیریت دانش مبتنی بر عوامل موثر بر موفقیت مدیریت دانش

نویسندگان

چکیده

امروزه دانش به عنوان یک سرمایه و دارایی غیرملموس جایگاه مهمی در سازمان‌ها پیدا کرده است. به‌کارگیری هرچه بهتر و موثرتر دانش سازمانی به صورت سازمان‌دهی شده و مدیریت شده و تلفیق آن در فرهنگ سازمانی، پیشرفتی قابل توجه از لحاظ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سازمان‌ها ایجاد می‌کند. اما از سوی دیگر مدیریت دانش ناموفق هم می‌تواند هزینه هنگفتی را به سازمان تحمیل کند. بنابراین شناخت عوامل موفقیت مدیریت دانش و به‌کار بردن آنها می‌تواند راهنمایی برای مدیریت بهتر آن باشد. عوامل موفقیت مدیریت دانش در سازمان‌ها از زوایای مختلف در تحقیقات گوناگون مورد بحث و بررسی قرار گرفته و مورد کاوی‌های مختلفی در سازمان‌ها و شرکت‌ها در جهان برای بررسی این عوامل صورت گرفته است. در این مقاله سعی شده تا با دیدگاهی متفاوت این عوامل در چرخه مدیریت دانش یعنی کسب و تولید دانش، عرضه و به اشتراک‌گذاری دانش و به کارگیری دانش استخراج شده و چارچوبی برای این عوامل ارائه شود. همچنین اولویت این عوامل در هر مرحله با استفاده از آزمون‌های مناسب آماری مشخص می‌شود. بر اساس نتایج به دست آمده از این تحقیق، 17 عامل رتبه اول تا هفتم را در بین عوامل اولویت‌دار در سه مرحله فرایند کسب، عرضه و به کارگیری دانش به خود اختصاص داده‌اند و از میان آنها، عوامل مشوق‌های انگیزشی مناسب، حمایت مدیریت ارشد، یادگیری مداوم و فضای آزاد سازمانی بیشترین فراوانی را در هر سه فرایند داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Developing Knowledge Management Cycle Processes Based on Knowledge Management Success Factors

نویسندگان [English]

  • Elnoosh Oliyaee
  • Nasrin Dastranj Mamaghani
  • Fatemeh Saghafi
چکیده [English]

Nowadays knowledge has an important role in organizations as an intangible asset. Better and more effective use of organizational knowledge in a systematic and managable manner and integrating it in organizational culture makes a considerable progress in organizations in terms of economic, social and cultural perspectives. On the other hand unsuccessful knowledge management can impose enormous cost to organization. Therefore, recognizing knowledge management success factors and applying them, may be a guide for better managing it. Success factors of knowledge management have been reviewed and investigated from many approaches and different cases have been studied in organizations in the world. In this paper we are supposed to put these factors in the KM cycle with a different point of view and clarify the priority and importance of these factors in each step of the cycle by using proper tests. Based on the results of this study, 17 factors ranked from first to seven in 3 steps of knowledge managemet cycle and between them appropriate motivational incentives, leadership support, continual learning and organizational free space have the most frequency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management
  • Success Factors
  • Knowledge Management Cycle