وضعیت انتشار و موانع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت ایران: مطالعه بخش‌های منتخب

نویسندگان

استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، تعیین میزان بکارگیری و انتشار فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت ایران به طور عام و در بخش‌های منتخب به طور خاص و بر اساس مدل RAI و همچنین شناسایی و تبیین موانع بکارگیری این فناوری در صنعت کشور ما است. روش تحقیق به کار رفته در این پژوهش تشکیل گروه خبرگان و جمع بندی نظرات آنان از یک سو و پیمایش شرکت‌های فعال از طریق مصاحبه تلفنی از سوی دیگر و راستی‌آزمایی نتایج دو روش و ترکیب آن‌ها با یکدیگر بوده است. نتایج حاصل از هر دو روش نشان می‌دهد که که انتشار فناوری اطلاعات در ایران هنوز به طور جدی به سطوح فعالیت و اثر نرسیده و در لایه‌های میانی سطح آمادگی است. موانع شناسایی شده نیز اغلب از جنس موانع کلان و ملی بوده و چالش‌های این سطح جدی‌تر از چالش‌های سطح خرد و سازمانی شناخته شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Diffusion and Obstacles to ICT Adoption in Iranian Industries; Case Study of Selected Sectors

نویسندگان [English]

  • Mohammad Tavakkol
  • Reza Ghazinouri Naeini
Professor of Sociology, Department of Sociology, Tehran University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The primary goal of this research is determination of the diffusion situation of ICT in Iranian industries in general, and specifically in selected sectors based on RAI model and also identification and explanation of obstacles to adoption of the technology in the industries. The research method was a combination of an expert group study and a survey of companies by phone interview. The results of two methods were cross checked and combined. The outcome shows that ICT diffusion in Iranian industries did not reached Activity or Impact levels to a serious extent and is still in mediate levels of Readiness. Identified obstacles are often related to macro or national level and challenges of this level were more serious than challenges related to micro or organizational level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • ICT
  • Industry
  • E- Readiness
  • Infrastructure
  • RAI Model
  • obstacles