مدل بومی بلوغ دولت سیار

نویسندگان

چکیده

نفوذ روز افزون فناوری‌های سیار، باعث ظهور و پیاده سازی دولت سیار، در برخی کشورها شده است. سنجش مراحل پیشرفت در پیاده سازی دولت سیار با استفاده از مدل بلوغ امکان‌پذیر است. در این مقاله، عناصر اصلی و مفاهیم کلیدی مدلهای بلوغ دولت الکترونیکی و دولت سیار استخراج و با استفاده از روش فراترکیب تحلیل می‌شود. برای اختصاصی شدن مدل برای دولت سیار، الزامات مورد نیاز برای پیاده سازی آن بر پایه تجربیات سایر کشورها تعیین شده و محدودیت‌های موجود فناوریهای سیار نیز در مدل بلوغ لحاظ می‌شود. برای بومی سازی مدل، الزامات موجود در سازمان‌های ایرانی، با مطالعه اسناد بالا دستی استخراج می‌شود. در نهایت مدلی برای بلوغ دولت سیار معرفی شده و مولفه های آن با در نظر گرفتن الزامات فوق تشریح می‌شوند. اعتبار این مدل با استفاده از پرسشنامه و تحلیل آن با نظر سنجی از خبرگان و استفاده از آزمونهای مناسب آماری تایید می‌شود. نتایج مدلی با 11 مولفه و 8 گام را نتیجه داده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Customized Mobile-Government Maturity Model

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Saghafi
  • Fatemeh Nassereslammi
  • Masoumeh Alijerban
چکیده [English]

Increasing penetration of mobile technologies,is caused the emergence and implementation of mobile government, in some countries. Measureing the progress of implementing mobile government maturity model is possible by maturity model. In this article, key elements and concepts of e-Government maturity models and mobile government will be studied. Then, elements and components extracted from each model and analyzed by metha-synthesis method. For proposing a customized m-government model, the requirements for implementing the mobile government based on experiences in other countries is extracted. Meanwhile, existing limitations of mobile technologies in terms of the maturity model is considerd. For customization the model, the requirements in Iranian organizations, is extracted by the study of upstream documents. Finally, maturity model for mobile government introduced and its components with regard to the above requirements are explaind. Validity of this model is confirmed by a questionnaire and survey analysis with experts opinions and using appropriate statistical tests.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Government
  • Maturity model
  • E-government
  • Location-Based
  • Technology