مدل‌یابی نقش اخلاق در موفقیت سیستم‌های مدیریت دانش

نویسندگان

چکیده

امروزه، موفقیت در بازار کار، با دانشی که سازمان می‌تواند تولید کند، سرعت این دانش و میزان انباشت دانش تولید شده، ارتباط مستقیم دارد. همچنین، سازمان‌هایی که فرهنگ یادگیری قوی را توسعه داده‌اند در خلق، اکتساب و انتقال دانش، همچنین در تعدیل رفتار برای انعکاس دانش جدید کارآ هستند. از طرفی اخلاق، بحثی مهم و جدی است که تا این مسئله حل نشود شکوفائی علمی، پیشرفت صنعتی و رفاه اجتماعی رخ نخواهد داد و جامعه از آرامش خاطر و شادی برخوردار نخواهد شد. اگر دامنه این مباحث، به حوزه‌های دیگری نیز کشیده شود، میتوان از ارتباط مباحث فلسفه اخلاق و آن پدیده‌ها نیز سخن گفت. مدیریت دانش از جمله این پدیده‌ها است. پس موضوع سخن ارتباط اخلاق و مدیریت دانش از منظر فلسفی است. مقاله‌ حاضر همبستگی اصول اخلاقی و وظایف فرایند مدیریت دانش را مورد بررسی قرار داده است زیرا منابع موضوع، از داشتن نگاه سیستماتیک و در نظر گرفتن اخلاق در همه ابعاد اصلی مدیریت دانش رنج می‌برد. برای سنجش این موضوع، مدل مفهومی براساس ادبیات موضوع طراحی شده و ابزار پرسش‌نامه محقق‌ساز استفاده شده است. برای بررسی رابطه بین متغیر‌های مدل از رگرسیون استفاده شده است که در این راستا از مدل معادلات ساختاری و به‌طور مشخص، از مدل‌های ساختاری (تحلیل مسیر) استفاده گردیده است. لازم به ذکر است برای تأیید یا رد فرضیه‌ها از ضرایب استاندارد استفاده و همچنین برای کلیه مسیرها ضریب اطمینان ٩٥ درصد و سطح خطا ٥ درصد می‌باشد. نتیجه تحقیق نشان داد که رابطه بین پارامترها (مولفه‌ها و شاخص‌های) اخلاقی و ابعاد کارکردی (وظایف) فرایند مدیریت دانش معنی‌دار است. بین مولفه‌هایی مانند اعتماد فردی و گروهی، صداقت، رعایت مالکیت، کمک و همدلی، تعهد، مسئولیت‌پذیری، محرمانگی، وجدان و دقت در صحت از یک طرف و ابعاد کارکردی الگوی عمومی مدیریت دانش که شامل خلق، سازمان‌دهی، انتشار و بکارگیری دانش است، همبستگی وجود دارد. دلیل انتخاب الگوی عمومی مدیریت دانش از بین الگوهای متعدد مدیریت دانش سادگی و کامل بودن زوایای آن می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Modeling the Role of Ethics in Success of Knowledge Management Systems

نویسندگان [English]

  • Sedigheh Rezaeian
  • Seyed Sepehr Ghazinoory
چکیده [English]

Today success in the market has direct relation with the knowledge created in an organization and its speed. In addition, organizations which develop powerful learning culture in their creation, acquisition, transferring, and presenting new knowledge are efficient. On the other hand, ethic is a serious and important issue, which if it is not be solved, scientific fulfillment, industrial development and social welfare won’t happen and society does not entail relaxation and extreme happiness. If domain of the subject draws to the other fields, we can talk about the relationship between philosophy of ethic and other phenomenon. Knowledge management is one of these phenomenon. Hence, the topic of this paper is the investigation of the relationship between ethics and knowledge management. Since, the literature suffers from lack of systematic approach in this field; this paper explores the ethical principal of all the general various functions and processes of knowledge management. For investigating in this area, conceptual model base on the literature of the subject and questionnaire tools made by researcher, has been designed. Studying of the mentioned relationship between variants and components of the model have been accomplished by regression which is analyzed with SEM and definitely base on path method. To confirm or reject the hypothesis, we used standard coefficient with 95 percent confidence coefficient and 5 percent error level. Result of the relationship between ethical parameters (components and indicators) and functional dimensions and process of knowledge management are significant. There are significant relationships between individual trust, group trust, honesty, intellectual property, accompany, commitment, responsibility, confidentiality, conscious, accuracy in correctness; with each of the knowledge functions like; creation, organizing, transferring, sharing and using of the knowledge. The sake of selecting the general model of nawman among other different models is it’s simplicity and completeness of it’s angles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Management System
  • Knowledge Management General Model
  • Ethical Principals