دوره و شماره: دوره 12، شماره 1، فروردین 1398 
پیامدهای بی‌توجهی به تبدیل دانشگاه‌ها به دانشگاه‌های کارآفرین

صفحه 51-64

10.22034/jstp.2019.11.1.2062

مریم سادات قریشی خوراسگانی؛ هدی سادات محسنی؛ فاطمه صباغ‌زاده


طراحی الگوی شایستگی‌های برنامه درسی کارآفرین‌محور در رشته علوم تربیتی

صفحه 77-88

10.22034/jstp.2019.11.1.1985

عبدالعارف شجاعی؛ محبوبه عارفی؛ کورش فتحی واجارگاه؛ غلامرضا شمس مورکانی