پیامدهای بی‌توجهی به تبدیل دانشگاه‌ها به دانشگاه‌های کارآفرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه الزهرا (س)، تهران

10.22034/jstp.2019.11.1.2062

چکیده

تبدیل دانشگاه‌ها از دانشگاه نسل اول و نسل دوم به دانشگاه کارآفرین، نه ‌تنها ضرورت است بلکه عدم‌توجه به این مسئله پیامدهای سوئی درپی خواهد داشت. ازاین‌رو، پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی پیامدهای بی‌توجهی به تبدیل دانشگاه‌ها به دانشگاه‌های کارآفرین انجام ‌شده‌است. بدین منظور با روش نمونه‌گیری هدفمند، با 20 نفر از صاحب‌نظران و متخصصان آموزش عالی مصاحبه نیمه‌ساختارمند انجام گرفت. این پژوهش کیفی، از نوع رویکرد استقرایی، به لحاظ هدف کاربردی، ازنظر روش، توصیفی-اکتشافی است. جهت تحلیل داده‌ها از روش تحلیل تماتیک استفاده و پیامدها استخراج شد. جهت اعتبارپذیری داده‌ها، از نظرات چند نفر از مصاحبه‌شونده‌ها و متخصصان رشته مدیریت آموزشی و آموزش عالی و برای تأیید انتقال‌پذیری داده‌ها نیز، از روش بازآزمایی بهره گرفته‌شد. بر این اساس ضریب پایایی، معادل 9/0 درصد به دست آمد که بیانگر آن است که پژوهش از قابلیت اعتماد بالایی برخوردار است. نتایج حاکی از آن است که درمجموع از 146 مورد کدگذاری؛ 73 کد مربوط به پیامدهای اجتماعی، 46 کد مربوط به پیامدهای اقتصادی، 5 کد مربوط به پیامدهای سیاسی، 3 کد مربوط به پیامدهای فرهنگی و 19 کد مربوط به پیامدهای بین‌المللی بی‌توجهی به تبدیل دانشگاه‌ها به دانشگاه‌های کارآفرین هستند. بدین ترتیب، حاصل کدگذاری‌ها، 5 مؤلفه اصلی و 19 مؤلفه فرعی بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Consequences of Disregarding the Transforming of Classic Universities to Entrepreneurial Universities

نویسندگان [English]

  • Maryam Sadat Ghoraishi Khorasgani 1
  • Hoda Sadat Mohseni 1
  • Fatemeh Sabbaghzadeh 2
1 Assistant Professor, Department of Education and Psychology, Alzahra University, Tehran, Iran
2 Masters Of Educational Management, Alzahra University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The transforming classic universities to the entrepreneurial university is necessary, when paying no attention to this, may have a lot of negative consequences. Therefore, the main objective of this study was exploring these consequences. This qualitative research, implied inductive approach and in terms of methodology it was a descriptive-exploratory research. To achieve the research goals of the study, a semi-structured interview was conducted with 20 higher education experts through a purposeful sampling when analyzing information was done by thematic technique. Trustworthiness the findings was measured by conducting additional interviews; transferability was confirmed by re-test technique; and the reliability coefficient was identified as 0.9%. Since the results of reliability coefficient varies between zero (no agreement) and one (full agreement), the coefficient indicates that the findings are highly trusted. The results showed that social consequences with 73 codes, economic impact with 46 codes, political implications with 5 codes, cultural implications with 3 codes and international outcomes of neglecting universities into entrepreneurial universities with 19 codes out of 146 codes in whole could describe the negative consequences of neglecting the transforming to entrepreneurial university. Thus, the results of the coding showed 5 main components and 19 sub-components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • entrepreneurial university
  • transforming universities' generations
  • outcomes
[1] Alishahi, M., Zangi, B., & Ramezanpour Nargessi, Q. (2014). Investigating the role of the entrepreneurial university in the development of arts and the development of artistic industry (based on the definition of the Organization for Economic Co-operation and Development of the European Union of the Entrepreneurship University), Art Research, 2 (6), 98-89. {In Persian}
[2] Bigzad, J., & Rahimpour Moghaddam, K. (2009). Investigating the Factors Affecting the Development of Entrepreneurship at the University of Applied Sciences, Journal of Labor and Society, (109), 33-16. {In Persian}
 [3] Clark, B. R. (1998). Creating Entrepreneurial Universities: Organizational Pathways to Transformation. Oxford, New York, and Tokyo: IAU Press, Pergamon.
[4] Wissema, J.G. (2009). Towards the Third Generation University: Managing the University in Transition, Cheltenham, UK and Northampton, MA, SA: Edward Elgar.
[5] Oosterbeek, H., van Praag, M., & Ijsselstein, A. (2010). The impact of entrepreneurship education on entrepreneurship skills and motivation. European Economic Review Elsevier, 54 (3), 442-454.
[6] Sperrer, M., Muller, C., & Soos , J.(2016). The Concept of the Entrepreneurial University Applied to Universities of Technology in Austria: Already Reality or a Vision of the Future? Technology Innovation Management Review, 6 (10), 38-44.
[7] Gagnidze, I. (2016). The Impact of Entrepreneurial Universities on the Innovative Development of Economy.  Paper presented at the Strategic Imperatives of Modern Management Conference, At Kiev National Economic University.
 [8] Volpe, M. D. (2018). Entrepreneurial University and Business Education: Towards a Network Model. Business and Management, 13 (3), 13-27.
[9] Mokhber Dezfuli, A., Haji Mir Rahimi, D., & Notsash, M. R. (2017). Effective Variables on Entrepreneurship Development at Imam Khomeini Higher Education Institution. Management of Agricultural Education, 9 (42), 88-104. {In Persian}
[10] Niazi, M., & Karkonan Nasrabadi, M. (2008). Entrepreneur University, Journal of Labor and Society, (96 & 97), 23-14. {In Persian}
[11] Etzkowitz, H. (2003). Rise of the Brazilian Triple Helix’, International Journal of Technology Management and Sustainable Development, 2 (3), 159–71.
[12] Fakour, B., & Haji Hosseini, H. (2008). University Entrepreneurship and Commercialization of Research Results in Iranian Universities. Case study of 7 major universities in the country, Quarterly Journal of Science and Technology, 1 (2), 70-59. {In Persian}
 [13] Rabiei, A., & Delbaz, H. (2012). Investigating the Factors Affecting the Formation of Entrepreneurship in the Students of Guilan University, Journal of Labor and Society, (149), 45-34. {In Persian}
[14] Mian, S. (2006). Can 'Entrepreneurial University Model' Help Pakistan Leapforg into the Knowledge Economy? Some Reflections, Strategic Management and Entrepreneurship, State University of New York, USA.
[15] Brennan, M.C., & McGowan, P. (2006). Academic entrepreneurship: an exploratory case study. Int. J. Entrepreneurial Behaviour & Research, 12 (3), 144-164.
[16] Kordnaeij, A., Ahmadi, P., Ghorbani, Z., & Niakanlahiji, N. (2017). Investigating the Characteristics of Entrepreneurial University at Tarbiat Modares University, Entrepreneurship Development Magazine, 5 (3), 64-47. {In Persian}
[17]  Zhou, C., & Etzkowitz, H. (2008). Emergence of the Entrepreneurial University and the Future of Higher Education in China, Ethiopia Triple Helix Conference, 355-370.
[18] Taghizadeh, H., & Mohammadpour Shateri, M. (2008). Identifying the Tasks and Missions of the Entrepreneurial University, Journal of Educational Sciences, (2), 68- 41. {In Persian}
[19] Behzadi, N., Razavi, M., & Hosseini, R. (2014). Conceptual Model Design of Entrepreneurial University with Entrepreneurship Approach. Entrepreneurship Development, 7 (4), 697-713. {In Persian}
[20] Sharif, S. M., Jamshidian, A., Rahimi, H., & Naderi, N. (2011). Analysis of the Situation of Entrepreneurship Education in Higher Education. Entrepreneurship Development, 3 (11), 87-106. {In Persian}
 [21] Peterka, S. O., Salihovic, V. (2012). What is entrepreneurial university and why we need it? Economy of eastern Croatia yesterday, today, tomorrow, 1 (3), 98-107.
[22] Ketikidis, P. H., Ververidis, Y., & Kefalas, P. (2012). An Entrepreneurial Model For nternationalisation of Higher Education: The Caceof City College, An Intrnational Faculty of The University of Sheffield. The 11th International Conference on Science-to-Business Marketing and Successful Research Commercialisation, 90-102.
[23] Mousavi, H., Farstakhah, M., Salehi Omran, I., & Tofighi, J. (2017). Provide an Entrepreneurial University Development Model in Iran. Iran Engineering Education, 19 (76), 1-28. {In Persian}
[24] Bahram Chubin, M., Musharraf Javadi, M. H., & Safari, A. (2016). Evaluating and Ranking the Entrepreneurial University Criteria (Case Study: Isfahan Universities), Entrepreneurship Development, 9 (4), 691-710. {In Persian}
 [25] Mahdavi Mazdeh, M., Bank, M., Zahedi, M. R., & Poormesgari, M. (2013).Recognition of State Universities Entrepreneurship Indicators and Ranking the Universities in aspect of Entrepreneurship,Journal of Science & Technology Policy, 6 (1), 81-100. {In Persian}
[26]   Fakuor, B., & Haji Hosseini, H. (2008). University Entrepreneurship and Commercialization of Research Results at Iranian Universities (Case study of 7 major universities in the country), Journal of Science & Technology Policy 1(2), 59-70. {In Persian}
[27] Ryan, G. W. & Bernard, H. R. (2003). Techniques to Identify Themes. Field ethods, 15 (1), 85-109.
 [28] Attride-Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research, Qualitative Research, 1 (3), 385-405.
[29] King, N., & Horrocks, C. (2010). Interviews in qualitative research, London: Sage, p. 150.
[30] Bazargan, A. (2016). Introduction to qualitative and mixed research methods, Tehran: Aeg Publishing, Third Edition.
[31] Ghoraishi Khorasgani, M.S., Yamani douzi Sorkhabi, M., Zakersalehi, Gh. R., & Mehran, G. (2016). An Analysis of Studies in the Field of Privatization of Higher Education, Quarterly Journal of Science and Technology, 8 (1), 95-77. {In Persian}
 [32] Debachere, K. & Veugelers, R. (2005). The role of academic technology transfer organizations in improving industry sxience links, Research Policy, 24, 321-342.
[33] Entezarian, N., & Tahmasebi, T. (2011). Study of the Coordination and Compliance of the Higher Education System and Technical and Vocational Training with the Requirements of the Labor Market, Journal of Work and Society, (140), 71-59. {In Persian}
[34] Sanatkhah, A. (2010). Labor Market Needs Assessment and its Relationship with the Employment of Graduates of Universities; Case Study of Shiraz. Master's Thesis. Shiraz university. {In Persian}
 [35] Karimian Eghbal, M., Keshmiri, M., & Moradi, R. (2004). Centers for Growth and Entrepreneurship, Encyclopedia of Higher Education, Vol. II, 766-761. {In Persian}
[36] Taghi Pourzahir, A., & Hasan Moradi, N. (2006). An Appropriate Pattern for Creating an Entrepreneurial University, Journal of Future Studies in Management, (69), 40-31. {In Persian}
[37] Javaheri, F., & Serajzadeh, S.H. (2005). A Study of the Factors Affecting the Students' Orientation to Immigration Abroad, Persian Language and Literature, (50 & 51), 88-53. {In Persian}
[38] Salehi Omran, E. (2006). Studying the attitudes of faculty members about the causes of elite immigration abroad, Journal of Sociological Studies, (28), 81-56. {In Persian}
[39] Hitt, M. A. & Reed, T. S. (2000). Entrepreneurship in the new competitive landscape. In: Entrepreneurship as Strategy. (eds) Meyer, G. D. & Heppard, K. A. Thousand Oaks: SagePublications.
[40] Kuratko, D. F. (2003). Entrepreneurship Education: Emerging trends and challenges for the 21th century, Coleman Foundation White Paper Series.