قابلیت‌ها و موانع فراروی دانشگاه رازی برای تبدیل به دانشگاه کارآفرین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی ، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی، کرمانشاه

2 مربی، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور

10.22034/jstp.2019.11.1.2044

چکیده

روبکرد دانشگاه کارآفرین به عنوان نسل سوم دانشگاه­ها، برای توصیف دانشگاه­هایی به­کار می­رود که از راهبردهای مختلف علمی برای مشارکت در توسعۀ اقتصادی و اجتماعی منطقه و تقویت اکوسیستم کارآفرینی استفاده می­کنند. از این­رو، پژوهش حاضر با هدف واکاوی قابلیت­ها و عوامل بازدارنده فراروی دانشگاه رازی در راستای تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین انجام پذیرفته‌است. این پژوهش از نوع کیفی، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش اکتشافی و از نوع نظریه­پردازی داده‌بنیاد است. جامعه مورد­ مطالعه را اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی تشکیل داده‌است و روش نمونه­گیری مورد استفاده، هدفمند و از نوع گلوله برفی است. داده­ها با استفاده از مصاحبه نیمه­‌ساختاریافته و عمیق گردآوری و مصاحبه با 12 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه رازی انجام شده. روش تجزیه­و­تحلیل داده­ها، تحلیل محتوا بوده‌است. به­منظور تأیید روایی، از دیدگاه­های خبرگان و متخصصان مدیریت و کارآفرینی استفاده شده‌است. پایایی پژوهش نیز با استفاده از فرمول پایایی هولستی محاسبه و 92/0 به دست می‌آید. براساس یافته­های پژوهش، 7 عامل به­عنوان پتانسیل­(درونی و بیرونی) و 17 عامل، به‌عنوان عوامل بازدارنده (درونی و بیرونی) فراروی دانشگاه رازی در راستای تبدیل شدن به دانشگاه کارآفرین، استخراج شده‌اند. در پایان الگوی پیشنهادی دانشگاه کارآفرین برای دانشگاه رازی، احصاء و ارائه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Potential and Inhibitors to Razi University to Become an Entrepreneur University

نویسندگان [English]

  • Bijan Rzaee 1
  • Ayoub Pazhouhan 2
1 Assistant Professor , Management and Entrepreneurship Department, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Lecturer, Department of Public Administration, Payam-e- Noor University, Iran
چکیده [English]

The University of Entrepreneur's paradigm as the third generation of universities is used to describe the universities that use different scientific strategies to participate in the economic and social development of the region and to strengthen the entrepreneurship ecosystem. Therefore, the present study was conducted to analyse the potential and inhibitors of Razi University in order to become an Entrepreneur university. In terms of purpose, this research is an applied and methodology for collecting research data, is a qualitative method, and is a type of Grounded theory. The community was formed by faculty members of Razi University. The sampling method was purposeful and snowball type. Data were collected using semi-structured and deep interviews. Interview was conducted with 12 faculty members of Razi University. The method of data analysis was to analyze the content of the interviews. In order to validate the validity, the views of experts and management and entrepreneurship experts have been used. The reliability of the research was calculated using the Holsti PAO reliability formula (value 0.92). According to the research findings, there are seven factors as potential (internal and external) and 17 factors as inhibitors (internal and external) to Razi University in order to become an entrepreneurial university. In the end, the model proposed by the University of Entrepreneur for the Razi University was presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurial University
  • Higher Education
  • Potentials
  • inhibitors
 [1] Schwab, K. (2012). The global competitiveness, Report 2013-2014. World Economic Forum, 1-569.
[2] Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L. (2000). The dynamics of Innovation: From the national systems and mode2 to a Triple Helix of university-industry-government relation, Research policy, 20(2), 109-23.
[3] Abedi, B., Baradaran, M., khosravipour, B., yaghobi, J., & yazdanpanah, M. (2017). Developing a pattern to establish an entrepreneurial University of Agriculture and Natural Resources from perspective of agricultural education management. Agricultural Education Administration Research, 9 (40), 123-139. {In Persian}.
[4] Clark, B. R. (1998). The Entrepreneurship University Demand and Response: Theory and Practice. Tertiary Education and Management, 4(1), 5-16.
[5] Behzadi, N., Razavi, S. M., & Hosseini, S. R. (2015). Designing a Conceptual Model for an Entrepreneurial University; Using Corporate Entrepreneurship Approach. Journal of Entrepreneurship Development, 7(4), 697-713. {In Persian}.
[6] Gibb, A. (2012). Exploring the Synergistic Potential in Entrepreneurial University Development: Towards the Building of a Strategic Framework. Journal Annals of Innovation & Entrepreneurship, 3(1), 1-22.
[7] Tijssen, R. J. W. (2006). Universities and Industrially Relevant Science: Toward Measurement Models and Indicators of Entrepreneurial Orientation. Research Policy, 35(10), 1569–85.
[8] Arnaut, D. (2010). Towards an Entrepreneurial University. International Journal Management System, 1, 136-152.
[9] Rothaermel, F. T., Agung, S. D., & Jiang, L. (2007). University entrepreneurship: taxonomy of the literature. Industrial and Corporate Change, 16(4), 691-791.
[10] Dill, D. D. (1995). University-industry entrepreneurship: The organization and management of American university technology transfer units, Higher Education, 29(4), 369-384.
[11] Leslie, L. L., & Slaughter, S. A. (1997). The development and current status of market mechanisms in United States postsecondary education. Higher Education Policy, 10(3-4), 3-4.
[12] Ropke, J. (1998). The Entrepreneurial University Innovation, academic knowledge creation and regional development in globalized economy, Marburg: Phillips-Universitat, 1-15.
[13] Van Vught, F. (1999). Innovative Universities. Tertiary Education and Management, 5(4), 347-355.
[14] Guerrero, M., Kirby, D. A., & Urbano, D. (2006). A literature review on entrepreneurial university: an institutional approach. 3rd Conference of Pre-communications to Congresses. Business Economic Department. Autonomous University of Barcelona. Barcelona, June 2006.
[15] Etzkowitz, H., & Zhou, C. (2008). Building the Entrepreneurial University: a global perspective, Science and Public Policy, 35, 627-635.
[16] Salamzadeh, A., Salamzadeh, Y., & Daraei, M. R. (2011). Toward a Systematic Framework for an Entrepreneurial University: A Study in Iranian Context with an IPOO Model. Global Business and Management Research: An International Journal, 3(1), 31-37.
[17] Fakour, B., & HajiHosseini, H. (2008). Academic Entrepreneurship and commercialization of research results in Iranian universities (Case study of seven Iranian universities). Journal of Science & Technology Policy, 1(2), 59-70. {In Persian}.
[18] GhasemnejhadMoghaddam, N. (2011). Evaluation of Entrepreneurship Rate Students of Islamic Azad University. Quarterly journal of Innovation and creativity in human Science 1(1), 1-20. {In Persian}.
[19] Kordnaiej, A., Ahmadi, P., Ghorbani, Z., & Niakan Lahiji, N. (2012). Investigating the Characteristics of Entrepreneurial University at Tarbiat Modares University. Journal of Entrepreneurship Development, 5(3), 47-64. {In Persian}.
[20] Mahdavi Mazdeh, M., Bank, M., Zahedi, M. & Poormesgari, M. (2013). Recognation of Syate Universities Entrepreneurship Indicators and Ranking the Universities in aspect of Entrepreneurship. Journal of Science & Technology Policy, 6(1), 81-100. {In Persian}.
[21] Ghasemi, A. A. (2015). Features of Third Generation Universities (Entrepreneur). Bushehr Chamber of Commerce Industries, Mines and Agriculture. {In Persian}.
[22] Mian, S. (2006). Can 'Entrepreneurial University Model' Help Pakistan Leapforg into the Knowledge Economy? Some Reflections, Strategic Management and Entrepreneurship, State University of New York, USA, 1-17.
[23] Sánchez-Barrioluengo, M., & Benneworth, P. (2018). Is the entrepreneurial university also regionally engaged? Analysing the influence of university's structural configuration on third mission performance. Technological Forecasting & Social Change, 1-13.
[24] Guerrero, M., & Urbano, D. (2010). The development of an entrepreneurial university. Journal of Technology Transfer, Springer, 1-32.
[25] Dalmarco, G., Hulsink, W., & Blois, G. W. (2018). Creating entrepreneurial universities in an emerging economy: Evidence from Brazil. Technological Forecasting and Social Change, 135, 99-111.
[26] Ghanati, S., Kordnaiej, A., & Yazdani, H. R. (2011).The Study of the Status of Entrepreneurial Organizational Culture in Tehran University. Journal of Entrepreneurship Development, 3(4), 115-133. {In Persian}.
[27] Fetanat Fard Haghighi, M., & Mahmoudi, H. (2016). Critical to Entrepreneurial University. National Higher Education Congress of Iran. {In Persian}.
[28] Slaughter, S., &  Rhoades,  G.  (2004). Academic  capitalism  and  the  new  economy:  Markets,  state,  and  higher education. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
[29] Sidrat, S., & Ayadi Frikhab, M. (2018). Impact of the qualities of the manager and type of university on the development of the entrepreneurial university. The Journal of High Technology Management Research, 29 (1), 27-34.
[30] Fakour, B. (2008). Entrepreneur University (Concept, Genesis Fields and Achievement).  Journal of Science & Technology Parks and Incubators (Roshd -e- Fanavari), 5(1), 35-42. {In Persian}.
[31] Walshok, M. L., & Shapiro, J. D. (2014). Beyond Tech Transfer: A More Comprehensive Approach to Measuring the Entrepreneurial University. Academic Entrepreneurship: Creating an Entrepreneurial Ecosystem (Book Series: Advances in Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth), 16: 1-36.
[32] O’Shea, R. P., Allen, T. J., & Morse, K. P. (2005). Creating the Entrepreneurial University: The case of MIT. Presented at the Academy of Management Conference, Hawaii.
[33] Samadi Miarkolaei, H,.  Aghajani, H., & Samadi Miarkolaei, H. (2014). Evaluation of Indexes of Entrepreneurial University with an Emphasis on Fuzzy Inference in University of Mazandaran. Journal of Entrepreneurship Development, 7 (2), 369-388. {In Persian}.
[34] Noruzi, KH., Baqeri Kani, M. A., Mohammadi, H. R.,  Payandeh, R., & Noruzi, M. (2015). Identifying and Networking the Entrepreneurial University's Structure Dimensions: An Interdisciplinary Approach. Iranian Journal of Management in the Islamic University, 3(8), 155-172. {In Persian}.
[35] Mirzamohammadi, M. H., Amiri, M., & Pour Tahmasbi, S. (2009). Investigating the Resources and Constraints on Entrepreneurship Development in Shahed University: Faculty Members’ Point of View. High Education Letter, 1(4), 33-50. {In Persian}.
[36] Ghahramani, M., Rashid Haji Khajehloo, S., & Aboochenari, A. (2012). The role of transformational leadership in promoting university to entrepreneurial organization (Case study: Shahid Beheshti University). Journal of Entrepreneurship Development, 4(4), 185-204. {In Persian}.
[37] Garcia-Aracil, A., Castro-Martinez, E., Jimenez-Saez, F., & Arroyo-Vazquez, M. (2013). What might an entrepreneurial university constitute? Proceedings of the 2013 EU-SPRI Forum Conference, Madrid 10-12 April. 1-31.
[38] Danaiifard, H., & Eslami, A. (2012).Making an Organizational Indifference Theory: Applying the Research Strategy of Grounded Theory.Tehran, Imam Sadiq University, First Edition. {In Persian}.
[39] Adib Hajbagheri, M., & Salsali, S. (2003). Qualitative Reseach methods, Tehran: Boshra Publications. {In Persian}.
[40] Francisa, K., Millsa, J., & Bonner, A. (2008). Getting to Know a Stranger-Rural Nurses Experiences of Mentoring: A Grounded Theory. International Journal of Nursing Studies, 45(4), 599-607.