دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 43، مهر 1398 
تحلیل روشمند محتوای مقالات فصلنامه سیاست علم و فناوری: 1387 تا 1396

صفحه 1-14

10.22034/jstp.2019.11.3.2009

محمد یمنی دوزی سرخابی؛ احمد محجوبیان؛ فاطمه نصراللهی‌نیا؛ حسین نصیری


شناسایی روش‌های یادگیری در مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان: رویکردی کیفی

صفحه 63-76

10.22034/jstp.2019.11.3.1026

زهره زین‌الدینی بیدمشکی؛ محمود ابوالقاسمی؛ مرتضی رضایی‌زاده؛ اباصلت خراسانی