شناسایی روش‌های یادگیری در مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان: رویکردی کیفی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/jstp.2019.11.3.1026

چکیده

اهمیت یادگیری مدیران در سازمان‌های مختلف برکسی پوشیده نیست؛ اما در شرکت‌های دانش‌بنیان، یادگیری مدیران به‌دلیل کم‌تجربه‌بودن آنها و همچنین ماهیت پیچیده این شرکت‌ها نسبت به سازمان‌های دیگر، اهمیت مضاعفی دارد. همچنین یادگیری مدیران شرکت‌های کوچک دانش‌بنیان، نقش به سزایی در نوآوری این شرکت‌ها و غلبه آن‌ها بر چالش‌های محیط متغیر و پیچیده پیرامون­شان دارد. با این حال روش‌های یادگیری این مدیران به خوبی مورد‌ بررسی قرار نگرفته‌است. بنابراین هدف این مقاله، شناسایی روش‌های یادگیری مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان است. در این راستا با درنظر‌گرفتن الگوی تفسیری و به کارگیری رویکرد کیفی، داده‌های پژوهش جمع‌آوری شد. در مجموع ۱۹ مصاحبه نیمه‌ساختار‌یافته با مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و صاحب‌نظران و ذی‌نفعان این حوزه انجام شد که با روش سه مرحله‌ای تحلیل مضمون و با استفاده از نرم‌افزار مکس‌کیودا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس یافته‌های این پژوهش، 30 مضمون یا روش فرعی برای یادگیری مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان شناسایی شد که به پنج مقوله یا روش کلی‌ شامل «یادگیری از تجارب»، «یادگیری خود‌راهبر»، «یادگیری از ذی‌نفعان»، «روش های یادگیری آشکار» و «بهره‌مندی از ظرفیت منتورینگ در یادگیری» دسته‌بندی شد. می‌توان گفت، پنج روش شناسایی‌شده فوق در یادگیری مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان، می‌تواند هم به‌صورت فردی توسط خود مدیران و هم توسط ذی‌نفعان حوزه دانش‌بنیان مورداستفاده قرار گیرد و موجب ارتقای مدیران شرکت‌های دانش‌بنیان و در نتیجه موفقیت شرکت‌های دانش بنیان شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying The Methods for Manager’s learning in NTBFs: a Qualitative Approach

نویسندگان [English]

  • Zohre Zeynoddini Bidmeshki 1
  • Mahmood Abolghasemi 2
  • Morteza Rezaizade 2
  • Abasalt Khorasani 2
1 Doctoral Student of Educational Management, Educational Science and Phycology Faculty of Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Educational Science and Psychology Faculty of Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The importance of managers learning in different organizations is clarified to everybody, but in Technology based firms (NTBF) because of their inexperience of managers and the complex nature of these companies, manager learning is more important. Actually, manager`s learning plays an important role in innovating these companies and overcoming the challenges of the changing and complex environment around them. However, the methods of learning in this managers have not been well studied. So, the aim of this study was to identifying the methods for manager`s learning in this firms.  In order to attain this aim, the research data collected regarding to Interpretivism paradigm and qualitative approach. 19 managers and experts of new technology-based firms were interviewed with semi-structured interview questions. The data collecting in this way, coded and analyzed with thematic analysis method in three stages. For analyzing of this data, qualitative analysis software Maxqda used. Based on the extracted findings of this research, 30 incidental themes or methods identified which categorized in five main methods consist, “learning from experience”, “self-directed learning”, “learning from stakeholders”, “explicit learning methods”, “benefiting of mentoring capacity in learning”. It can be said that the five identified methods of manager`s learning in NTBFs can be used both individually by the managers themselves and by the stakeholders of the NTBF`s domain and can be used for development of this managers and subsequently the success of NTBFs.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Manager learning
  • New Technology-based Firms
  • NTBFs
  • Qualitative approach
  • thematic analysis
[1] Nonaka, I. (1998). The Knowledge-Creating Company. Harvard Business Review on Knowledge Management, Harvard Business School Publishing, Boston.
[2] Rodriguez, D., Patel, R., Bright, A., Gregory, D., & Gowing, M. K. (2002). Developing Competency Models to Promote Integrated Human Resource Practices. Human Resource Management: Published in Cooperation with the School of Business Administration, The University of Michigan and in alliance with the Society of Human Resources Management, 41(3), 309-324.
[3] Zhang, M., Macpherson, A., & Jones, O. (2006). Conceptualizing the Learning Process in SMEs: Improving Innovation through External Orientation. International Small Business Journal, 24(3), 299-323.
[4] Deakins, D., & Bensemann, J. (2018). Entrepreneurial Learning and Innovation: Qualitative Evidence from Agri-business Technology-based Small Firms in New Zealand. International Journal of Innovation and Learning, 23(3), 318-338.
Rannikko, H. (2012). Early Development of New Technology-based Firms: a Longitudinal Analysis on New Technology-based Firms’ development from population level and firm level perspectives.
[6] Noe, R. (2017). Employee training and development. Tehran: Aiejh. {In Persian}
[7] Ruiz-Jiménez, J. M., & Del Mar Fuentes-Fuentes, M. (2016). Management Capabilities, Innovation, And Gender Diversity in the Top Management Team: An Empirical Analysis in Technology-based SMEs. BRQ, Business Research Quarterly, 19(2), 107-121.
[8] Armstrong, M. (2012). Armstrongs Handbook of Management and Leadership (3rth ed.). London: Koganpage.
[9] Esfanyari Gisoor, H., Karami, M. & Ahanchian, M. (2016). Applying and Evaluating the Effectiveness of the Andragogy Knowles Model in the Training of Managers.  Quarterly Journal of Train & Development of Human Resource,3(8), 143-67. {In Persian}
[10] Kolb, D. A. (2014). Experiential Learning: Experience as The Source of Learning and Development. FT press.
[11] Kadivar, P. (2010). Educational Psychology. Tehran: Samt.{In Persian}
[12] Kameda, T., & Nakanishi, D. (2003). Does Social/Cultural Learning Increase Human Adaptability? Rogers's question revisited. Evolution and Human Behavior, 24(4): 242-260.
[13] Richerson, P. J., & Boyd, R. (2000). Climate, Culture and the Evolution of Cognition. The evolution of cognition, 329-345.
[14] Man, T. W. Y. (2007). Understanding Entrepreneurial Learning: a Competency Approach. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 8(3), 189-198.
[15] Minniti, M., & Bygrave, W. (2001). A Dynamic Model of Entrepreneurial Learning. Entrepreneurship theory and practice, 25(3), 5-16.
[16] Gibb, A. A. (1997). Small Firms' Training and Competitiveness. Building Upon the Small Business as a Learning Organization. International small business journal, 15(3), 13-29.
[17] Deakins, D., Battisti, M., Coetzer, A., & Roxas, H. (2012). Predicting Management Development and Learning Behaviour in New Zealand SMEs. The International Journal of Entrepreneurship and Innovation, 13(1), 11-24.
[18] Notash, H. (2014) .Developing a Frame Work of Entrepreneurial Learning from Failures for Iranian Habitual Entrepreneurs: a Process Approach Journal of Entrepreneurial developing, 6(4), 131-149. {In Persian}
[19] Mohammadi Elyasi, GH. Zafarian, R. & Mafi, B. (2016). Identification of Learning Sources and Methods for Iranian Internet Entrepreneurs: Typology and Prioritization of Learning Methods. Journal of Information Technology Management 8(2), 373-392. {In Persian}
[20] Gray, C., & Mabey, C. (2005). Management Development: Key Differences between Small and Large Businesses in Europe. International small business journal, 23(5), 467-85.
[21] Bazargan, A. (2016). Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods. Tehran: Didar. {In Persian}.
[22] Creswell, J.W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. Tehran: j daneshgahi. {In Persian}.
[23] Strauss, A. & Corbin, J. (2017). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Grounded Theory. Tehran: Ney. {In Persian}.
[24] Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using Thematic Analysis in Psychology. Qualitative Research in Psychology, 3 (2), 77-101.
[25] Kessler, R. (2006). Competency-based interviews, Career Pr Inc.
[26] Jang, S., and Woo, W. (2005). Unified Context Representing User-Centric Context: Who, Where, When, What, How and Why. In ubiPCMM.
[27] Gibb, A. A. (1993). Enterprise Culture and Education: Understanding Enterprise Education and its Links with Small Business, Entrepreneurship and Wider Educational Goals. International small business journal, 11(3), 11-34. DOI: 10.1177/026624269301100301.
[28] Colombo, M. G., & Grilli, L. (2005). Founders’ Human Capital and the Growth of New Technology-Based Firms: A Competence-Based View. Research policy, 34(6), 795-816.
[29] Yadollahi Farsi, J., baradaran, M.S., Hejazi, R. & Akbari, M. (2018). Extending the Concept of Technology Entrepreneurs’ Competence by an Interpretive Approach; a Phenomenological Study. Journal of Science and Technology policy, 10 (3), 44-58. {In Persian}
[30] Garavan, T. N., & O′ Cinneide, B. (1994). Entrepreneurship education and training programmes: A review and evaluation–part 1. Journal of European industrial training, 18(8), 3-12.
[31] Lervik, J. E., Hennestad, B. W., Amdam, R. P., Lunnan, R., & Nilsen, S. M. (2005). Implementing human resource development best practices: Replication or re-creation? Human Resource Development International, 8(3), 345-360.
[32] Fisher, M., King, J., & Tague, G. (2001). Development of a Self-Directed Learning Readiness Scale for Nursing Education. Nurse education today, 21(7), 516-525.
[33] Stansfield, L. M. (1996). Is Self-Development the Key to the Future? Participant Views of Self-Directed and Experiential Learning Methods. Management Learning, 27(4), 429-445.
[34] Volery, T., Mueller, S., & Von Siemens, B. (2015). Entrepreneur Ambidexterity: A Study of Entrepreneur Behaviors and Competencies in Growth-Oriented Small and Medium-Sized Enterprises. International Small Business Journal, 33(2), 109-129.
[35] Freeman, R. E., Harrison, J. S., Wicks, A. C., Parmar, B. L., & De Colle, S. (2010). Stakeholder Theory. Cambridge: Cambridge University Press.
[36] Hussin, M. R. A., Alias, R. A., & Ismail, K. (2013). An Action Research Approach for the Development of Cost Management Skills Training Program among the Owners of Small and Medium Enterprises (SMEs) in Malaysia. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 91, 515-521.
[37] Rezaei-zadeh, M. (2014). An Analysis 0f Core Entrepreneurial Competencies, Their Independencies and Their Cultivating Approaches in Virtual Education using A Collective Intelligence Methodology. Doctoral dessertation, univercity of limerick.
[38] Howard-Jones, P. A., Bogacz, R., Yoo, J. H., Leonards, U., & Demetriou, S. (2010). The Neural Mechanisms of Learning from Competitors. Neuroimage, 53(2), 790-799.
[39] Colenci Trevelin, A. T. (2018). Technological Higher Education and the Impact of Learning Styles in Skills Development for Entrepreneurial Managers of Small Businesses. Journal of Learning Styles, 22(11), 27-48.
[40] Salinitri, G. (2005). The Effects of Formal Mentoring on the Retention Rates for First-year, Low Achieving Students. Canadian Journal of Education/Revue