دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1394 
6. ارائه مدلی برای ارزیابی و مقایسه نظامهای ملی نوآوری: سنجش در 146 کشور و تحلیلی بر وضعیت ایران

صفحه 57-80

مهدی محمدی؛ مهدی الیاسی؛ سیدمصطفی محمدپور نارنجی؛ آرش شجاعی چرمینه