دوره و شماره: دوره 8، شماره 3، مهر 1394 
بررسی اهداف و ابزارهای سیاستی در اسناد مرتبط با علم و فناوری

صفحه 71-86

سیدسروش قاضی‌نوری؛ حمید کاظمی؛ سعید روشنی؛ نیلوفر ردائی