ویژگی‌های اصلی "نظام علم" در دیدگاه اسلامی

نویسندگان

چکیده

ناکارآمدی‌ها و محدودیت‌های متعدد مدل‌های رایج نوآوری که در سال‌های اخیر بیشتر ظهور پیدا کرده، ضرورت تدوین مدل‌هایی جدید در این حوزه را آشکار می‌کند. همچنین جهان‌بینی متمایز اسلامی و لزوم ملاحظه اقتضائات بومی، از دیگر عواملی است که نیاز به تدوین مدل‌های نوآوری بومی-اسلامی را نشان می‌دهد. با توجه به این نیاز، پژوهش حاضر تلاش دارد تا گامی اولیه در مسیر تدوین این مدل بردارد. شیوه مورد استفاده در این تحقیق تفسیر اجتهادی است که با استفاده از آن ماهیت اصلی نظام اسلامی علم، ارکان این نظام و ویژگی‌های اصلی آن توصیف شده است. بر این اساس، ارکان نظام اسلامی علم شامل «جریان اجتماعی علم» و «حکومت اسلامی» است و مدل علم در نگاه اسلامی علاوه بر ویژگی نظام‌مندی، برخوردار از سیر و صیروریت و دارای شاکله می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Main Characteristics of "Knowledge System" from the Islamic Point of View

چکیده [English]

The shortcomings and limitations of the popular innovation models which have come to light in recent years, illustrates the necessity of developing new innovation models. Besides, the need to consider differences in terms of Islamic ontology and local demands are other factors support the need for an Islamic- domestic innovation models. Thus, this paper intends to propose a preliminary step towards an Islamic model of innovation. The method employed in this research is that of Hermeneutics and by this method, the nature of Islamic model of innovation and its characteristics have been described.