ارائه یک سناریوی هنجاری مبتنی بر رویکرد اخلاق گفتمانی برای تصمیمات سیاستی

نویسندگان

چکیده

تحقیق در عملیات مجموعه‌ای از مدل‌ها برای بررسی مسائل سازمانی است. مدل‌های کلاسیک این رشته به دنبال بهینه‌سازی بوده و روی ارزش‌های کمّی، عینی و قابل اندازه‌گیری تأکید می­کنند. مسائل بسیاری وجود دارند که طیف ذینفعان و ارزش‌های حاکم آن مسأله، گسترده بوده و با منطق سنتی نمی‌توان آنها را مورد بررسی قرار داد. محققین تلاش کرده‌اند با رویکرد اخلاق گفتمانی هابرماس و ارزش‌های سه‌گانه مطرح در آن، یک سناریوی هنجاری برای مدل‌های تحقیق در عملیات ارائه دهند. علت گزینش رویکرد هابرماس در مقایسه با رویکردهای دیگر از جمله فایده‌گرایی و دیدگاه کانتی، جامعیت آن است. ارزش‌های مطرح در رویکرد هابرماس عبارتند از: ارزش‌های عمل‌گرایانه، ارزش‌های اجتماعی یا اخلاقی و ارزش‌های جهان‌روا که با توجه به این ارزش‌ها، سه نوع مدل عمل‌گرا، مشارکتی و هنجاری شناسایی شده‌اند. علاوه بر این مدل‌ها، یک مدل مطلوب و ترکیبی نیز برای مسائل سازمانی معرفی شده است. مدل‌های متکثر به دنبال بهبود بوده، بر ارزش‌ها و عقلانیت چندگانه تأکید دارند و مبتنی بر فلسفه پراگماتیسم انتقادی هستند. در این مقاله، طبقه‌بندی پژوهشگران با رویکرد کینی مورد مقایسه قرار گرفته و مزیت‌های آن طرح شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Normative Scenario for Policy Decisions with Discourse Ethics Approach

چکیده [English]

Operations Research is a series of models for studying the organizational issues. Classic models of this field is to optimize and they focus on the quantitative, objective and measurable values. There are many problems that shareholders and values of them seem various, so traditional logic in these issues is ineffective. The researchers have presented the normative scenario for OR by using discourse ethics approach of Habermas and the triple values in this theory. Habermas' approach is selected because of its comprehensive compared with other approaches such as utilitarianism and Kantian perspective. The values of Habermas' approach include: pragmatic values, ethical values and moral values. According to these values, three models were identified. These models are: pragmatic models, participative models and normative models. In addition to these models, a desirable and mixed model has been introduced for the organizational problems. Plural models are looking to improve and focus on multiple values and rationality. These models are based on the philosophy of critical pragmatism. Finally, researcher's classification was compared with the Keeney's approach and was suggested benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Operations Research
  • Discourse Ethics
  • Pragmatic Values
  • Ethical Values
  • Moral Values
  • Policy decisions