طراحی الگوی مدیریت دانش در سطح ملی با استفاده از روش تئوری داده بنیاد و مدلسازی تفسیری ساختاری

نویسندگان

چکیده

در محیط امروزی، مزیت رقابتی پایدار و اصلی در "سرمایه­های دانشی" نهفته است. در چنین محیطی، دانش مهم‌ترین مفهوم در خلق ارزش افزوده محسوب می­شود. با توجه به شرایط کنونی و گذر از اقتصاد صنعتی به اقتصاد دانش­بنیان و کارکردهای مدیریت دانش در این تغییر، به نظر می­رسد ارائه الگویی برای مدیریت دارائی­های غیرملموس می­تواند در بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کشور مفید واقع شود. لذا تلاش این تحقیق ارائه الگوی مدیریت دانش در سطح ملی است تا بتواند در کاهش هدررفت دانش و سرمایه­های فکری ملی مفید واقع شود. بدین منظور تئوری داده‌بنیاد به عنوان یک روش کیفی برای جمع­آوری و تحلیل داده­ها انتخاب شد. تجربیات مدیریت دانش در برخی کشورها مورد مطالعه قرار گرفت و عوامل کلیدی موفقیت آن با استفاده از مرحله نخست تئوری داده­بنیاد احصاء گردید. برای تقلیل مفاهیم و ساخت تئوری، از نظرات جمعی از خبرگان و متخصصان حوزه مدیریت دانش نیز به همراه روش کیفی مذکور استفاده گردید. لازم به ذکر است که در این نظرخواهی علاوه بر ساخت الگو، مؤلفه‌های بومی کشور نیز به آن اضافه و اعتبارسنجی الگو انجام پذیرفت. در نهایت، به منظور تست نظریه از روش مدلسازی ساختاری تفسیری استفاده و مؤلفه­ها در سه سطح "چشم­اندازها"، "توانمندسازها" (شامل نظام‌های پشتیبان، عوامل محیطی، محرک‌ها و عوامل فرهنگی) و در نهایت "پیامدها" (شامل خلق دانش، بکارگیری دانش، اشتراک دانش، رشد درآمد و رونق اقتصادی، توسعه علم و فناوری و نوآوری در کشور، قدرت پاسخگویی و انعطاف­پذیری، خردورزی، خودکفایی، خوداتکایی و غرور ملی، معرفت الهی، افزایش بهره­وری و بهبود شاخص­های رفاه اجتماعی و جامعه دانش‌بنیان) دسته‌بندی شدند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Knowledge Management at National Level Using Grounded Theory and Interpretive Structural Modeling

چکیده [English]

In today's environment, sustainable competitive advantage is dependent to the "knowledge capital". In such an environment, knowledge is the most important concept for the creation of value added. Previous studies show that people, organizations, and nations have advantages over competitors that have used knowledge strategically. Due to the current situation and the transition from an industrial economy to knowledge economy and knowledge management function in this change, it seems that  providing a model for the management of intangible assets can be useful for  improving economic and social conditions in the countries. Therefore, this study tries to provide a model of knowledge management at national level to reduce the loss of national intellectual capital and national knowledge. For this purpose, grounded theory was selected as a qualitative method for collecting and analyzing data. Knowledge management experiences were studied in a number of countries and key success factors were extracted with using the first stage of grounded theory. A group of experts and professionals was used to concise concepts and generate the theory in the fields of knowledge management. It should be noted, in addition to the construction of the model, the native components of country were added due to experts’ opinion and model validation was performed in this stage. Finally, interpretive structural modeling approach was used to test the theory and components were classified in three levels: vision, enablers and outcomes.   

 

کلیدواژه‌ها [English]

  • National knowledge management
  • Grounded theory
  • Interpretive Structural Modeling (ISM)