طراحی مدلی برای ارزیابی فناوری در گستره شبکه زنجیره تأمین یک بنگاه مادر

نویسندگان

چکیده

ارزیابی فناوری یکی از مؤلفه‌‌های اصلی مدیریت فناوری و دربرگیرنده فرآیندی است که بر اساس آن بنگاه‌ها پس از شناسایی فناوری‌‌ها، میزان جذابیت آنها و توانمندی و قابلیت‌‌های خود در آن فناوری‌‌ها را ارزیابی می‌‌کنند. یکی از کاربردهای مهم این مقوله، بکارگیری نتایج ارزیابی فناوری در تدوین راهبرد فناوری و تعیین اولویت‌‌های سرمایه‌‌گذاری است. مدل‌‌هایی که تاکنون در حوزه ارزیابی فناوری توسعه داده شده‌‌اند همگی به موضوع ارزیابی یک فناوری خاص در سطح یک بنگاه تمرکز داشته‌‌اند. این در حالی است که در بیرون از مرزهای بنگاه و در سطح زنجیره تأمین، معمولاً با مجموعه‌‌ای از فناوری‌‌های به هم پیوسته روبه‌رو هستیم که با محصولات/فناوری‌‌های درون بنگاه ارتباط داشته و تصمیمات بنگاه را متأثر می‌‌کنند. بنابراین تصمیم‌‌گیری در مورد توسعه یا بکارگیری یک فناوری جدید در محصولات بنگاه مادر، بدون توجه به جذابیت آن برای تأمین‌‌کنندگان و توانمندی ایشان در محقق ساختن این هدف امکان‌‌پذیر نخواهد بود. مقاله حاضر در پاسخ به این خلاء نظری به ارائه مدلی پرداخته‌اند که ارزیابی فناوری را در بنگاه‌های مادر دارای زنجیره تأمین گسترده (با توجه به نظرات و توانمندی‌‌های تأمین‌‌کنندگان) امکان‌‌پذیر می‌‌سازد. در این مقاله از یک رویکرد کیفی به عنوان روش تحقیق استفاده شده است. داده‌‌ها از طریق انجام مصاحبه‌‌های عمیق اکتشافی با خبرگان (که به صورت هدفمند از صنعت خودروسازی ایران انتخاب شده‌‌اند) جمع‌‌آوری شده است. داده‌‌های جمع‌‌آوری شده با استفاده از روش تحلیل تم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و بر اساس یافته‌‌های تحقیق اقدام به طراحی مدل شده است. در مرحله بعدی نیز اعتبار مدل طراحی‌‌شده با استفاده از روش گروه کانونی مورد تأیید قرار گرفته و نهایتاً در قالب دو فقره تجربه صنعتی مختلف صحه‌‌گذاری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Conceptual Model for Technology Evaluation at Corporate Level Regarding Supply Chain Motives and Capabilities

چکیده [English]

Technology evaluation is one of the main funtions of technology management in all corporations. It contains the assessment of product and/or process technologies' attractiveness as well as the firms' technological capabilities. The result of technology evaluation is normally used for technology strategy formulation. Despite the importance of technology strategy at corporate level which includes investment priorities of corporation, its subsidiaries and the supplier's network in the field of technology, almost all of technology evaluation models and frameworks are designed for single companies and don't consider the situation of suppliers. However, the motives and capabilities of supply chain regarding the development/acquisition and implementation of new technology in the end product should be taken into account by corporations. Otherwise, new product development process at corporate level might fail or become successful in term of time and cost. In this paper, we propose a conceptual model for evaluation of technologies which integrates corporation and it suppliers' motives and capabilities regarding a specific technology. By reviewing the literature, interviewing experts from automative industry and then using thematic analysis method, the first draft of proposed model is conceived. The model is subsequently verificated and validated through a focus group. Finally, the applicability of model is confirmed via two case studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Evaluation
  • Strategic Product Technology Unit (SPTU)
  • Homogamic Technology Groups
  • Technology Supply Chain
  • Expanded Technology Evaluation Matrix (ETEM)
  • IRAN Automotive Industry
]1[ قاضی‌‌نوری، سیدسروش. (1383). ارزیابی تکنولوژی ابزار کمک به سیاستگذاری. تهران: نشر مرکز صنایع نوین.
[2] Braun, E. (1998). Technology in context: Technology assessment for managers. Taylor & Francis US.
[3] Khalil, T. M. (2000). Management of technology: The key to competitiveness and wealth creation. McGraw-Hill Science, Engineering & Mathematics.
[4] Hax, A. C., & Majluf, N. S. (1996). The strategy concept and process: a pragmatic approach.
[5] Porter, M.E. (1988). The Technological Dimension of Competitive Strategy, Strategic Management of Technology and Innovation, First Edition, Irwin, 211-212.
[6] Panda, H., & Ramanathan, K. (1996). Technological capability assessment of a firm in the electricity sector. Technovation, 16(10), 561-588.
[7] Ramanathan, K. (2007). The role of information and communication technology (ICT) in enhancing technological capability. 6-8 Nov.: UN ESCAP Building, Bangkok.
[8] APCTT. (1989). Atlas Technology: A Framework for Technology Planning, Asian and Pacigic Center for Transfer ofTechnology, APCTT Publication.
[9] Phaal, R., Farrukh, C. J. P., & Probert, D. R. (2001). Technology management process assessment: a case study. International journal of operations & production management, 21(8), 1116-1132.
[10] Lin, M. J. L. (1997). The research on the measurement of corporate technology capability. International Journal of Technology Management, Vol. 13, No. 2, 132-139.
[11] Arasti, M. R. (2004). A Classification of methods for technology auditing. Proceeding of PICMET 2004.
[12] Swink, M. (2006). Building collaborative innovation capability. Research Technology Management, Vol. 49, 37-67.
[13] Fujimoto, T., Takeishi, A., Aoshima, Y. (2001). Business Architecture: Strategic Design of Product, Organization, and Processes. Tokyo: Yuhokaku Press.
[14] Monczka, R., Handfield, R., Prayer, D., Ragatz, G., Saaneel, T. (2000). New product development: supplier integration strategies for success. Millwaukee: ASQ Press, 1-209.
[15] Daim, T. U., & Intarode, N. (2009). A framework for technology assessment: Case of a Thai building material manufacturer. Energy for Sustainable Development, 13(4), 280-286.
[16] Azzone, G., & Manzini, R. (2008). Quick and dirty technology assessment: The case of an Italian Research Centre. Technological Forecasting and Social Change, 75(8), 1324-1338.
]17[ بوشهری، علیرضا؛ باقری، ابوالفضل؛ سعادت، حمیدرضا؛ فرتاش، کیارش. (1391). ارائه مدل جامع ارزیابی فناوری به همراه مطالعه موردی زنجیره تأمین ایران خودرو. دومین کنفرانس بین‌‌المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری، تهران.
[18] Narasimhan, R., Swink, M., & Viswanathan, S. (2010). On decisions for integration implementation: An examination of complementarities between product‐Process technology integration and supply chain integration. Decision Sciences, 41(2), 355-372.
[19] Tatikonda, M. V., & Stock, G. N. (2003). Product technology transfer in the upstream supply chain. Journal of product innovation management, 20(6), 444-467.
[20] Petersen, K. J., Handfield, R. B., & Ragatz, G. L. (2005). Supplier integration into new product development: coordinating product, process and supply chain design. Journal of operations management, 23(3), 371-388.
[21] Nambisan, S., & Sawhney, M. (2011). Orchestration processes in network-centric innovation: Evidence from the field. The Academy of Management Perspectives, 25(3), 40-57.
[22] Braha, D., Bar-yam, Y. (2004). Information flow structure in large-scale product development organizational network’s. Journal of Information Technology, Vol. 19, 244-253.
[23] Wang, G., Huang, S. H., Dismukes, J. P. (2005). Manufacturing supply chain design and evaluation. International Journal of Advanced Manufacturing Technology, Vol. 25(1-2), 93-100.
[24] Dhanaraj, C., Parkhem A. (2006). Orchestration innovation networks. Academy of Management Review, Vol. 31(3), 659-669.
[25] Echtelt, E. A., Wynstra, F., Weele, J., Duysters, G. (2008). Managing supplier involvement in new product development. Journal of Product Innovation Management, Vol. 25, 180-201.
[26] Koufteros, X. A., Rawaski, G. E., Rupak, R. (2010). Organizational integration for product development. Decision Sciences, Vol. 41(1), 49-80.
]27[ بازرگان، عباس. (1389). مقدمه‌‌ای بر روش‌‌های تحقیق کیفی و آمیخته. تهران: نشر دیدار، چاپ دوم.
[28] Creswell, J. W. (2009). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approach, 3rd, Thousand Oak, CA: Sage.
]29[ هومن، حیدرعلی. (1388). راهنمای عملی تدوین پایان‌‌نامه‌‌های تحصیلی. تهران: انتشارات پیک فرهنگ.
[30] Pavitt, K. (2003). Specialization and system integration: where manufacture and service still meet. The Business of System Integration, Oxford University Press: Oxford.
[31] Brusoni, S., Prencipe, A., Pavitt, K. (2001). Knowledge specialization and the boundaries of the firm: why do firms know more than they make? Administrative Sciences Quarterly, Vol. 46, 597-621.
[32] آراستی، محمدرضا؛ نوری، جواد؛ خالقی، مهدی؛ رستمی، مرضیه. (1391). هم‌راستایی راهبرد فناوری با راهبرد کلان در شرکت‌های با کسب‌وکارهای متنوع: مورد گروه صنعتی ایران خودرو. سیاست علم و فناوری، 4(3)، 57-70.