دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، مهر 1393 (پاییز و زمستان 93) 
ارزیابی برخی از مدل‌های نوآوری از منظر میزان هماهنگی با اهداف عدالت اجتماعی

صفحه 1-20

زهرا ابوالحسنی؛ علیرضا حسن زاده؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علی اصغر پورعزت