بازخوانی تعریف شرکت های دانش بنیان براساس شرایط اقتصادی کشور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد MBA و مدیرعامل مجتمع فناوری‏های نوین فدک

چکیده

در عصر فرا صنعتی، یکی از ارکان پیشرفت و توسعه پایدار در هر کشوری، شکوفایی موسسات دانش‏بنیان است. در کشور ما نیز اخیراً توجه ویژه‌ای به رشد و شکوفایی این موسسات در بین سیاست‌گذاران شکل گرفته،. اما نکته بسیار مهم در این میان، عدم وجود شاخص‌های مناسب همراه با یک تعریف صحیح از شرکت‌های دانش‏بنیان بر اساس شرایط کشور است. متاسفانه اکثر تعاریف موجود در پژوهش‌های داخلی، بر اساس متون علمی کشورهای پیشرفته تنظیم شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی و به صورت کیفی و بر مبنای یک مدل ترکیبی، طی یک فرآیند علمی در سه مرحله به کمک تکثّر روش و داده، سعی نموده با توجه به شرایط صنعتی و اقتصادی کشور به یک تعریف مناسب و بومی شده از شرکت‌های دانش‏بنیان دست یابد. مبنای این تعریف استفاده از نظرات خبرگان با روش تکثّر تحلیلگر، استفاده از تئوری اقتصاد یادگیرنده به‌عنوان پیش‌نیاز اقتصاد دانش‏بنیان، الگوی پیشرفت در کشورهای در حال توسعه، ساختارهای صنعتی و فناوری در کشورهای در حال توسعه، آمارهای واقعی و محیط فناوری کشور بوده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Review of Knowledge-based Firms Definition Consistent with the Economic Conditions of Iran

نویسنده [English]

  • Hussein Fakhari
Head Master of FADAK New Technologies Corporation, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Nowadays, small knowledge-based firms (KBF) play essential role in the application of knowledge, economic growth and creating jobs in the world. Developing these companies is one of the main progress factors of any country. Recently in our country, there is also a special attention in the governments to the growth of these companies, but the important point in this field is the lack of proper characters and a true definition of KBF based on our country’s conditions. Unfortunately, most of the definitions in the internal research are based on the scientific literature on the advanced countries. This research qualitatively based on a hybrid model, during a scientific process in three stages tried to achieve an appropriate definition of the KBF. In fact, KBF’s defined in this study have functions that exactly match the economic conditions of Iran for sustainable development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge-Intensive Firms
  • Technology-Based Firms
  • Innovative Small Firms
  • Characters and Proper Definition
  • Qualitative Research
[1] Alvesson, M. ,2004,“Knowledge Work and Knowledge-Intensive Firms”. New York:
Oxford University Press.
[2] Gorman, G., MC Carthy,S.,200, “Business Development Support&knowledge-Based Businesses”, Journal of Technology Transfer, 31(1), pp.131-143
[3] خاکی غلامرضا، 1390، "روش تحقیق"، تهران، چاپ نهم، انتشارات بازتاب
[4] باقری نسامی معصومه، رفیعی فروغ، 1387، " تجزیه و تحلیل مفهوم شایستگی در پرستاری، ارائه یک مدل هیبرید"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 18(67)، صص 42-34
[5] Patton,  M.Q., 1999, “Enhancing  the  quality  and credibility  of  qualitative  analysis”, Health  Services Research, 34(5pt2), pp. 1189-1208.
[6] Rylander A., Peppard J., 2005, “What Really is a Knowledge-Intensive Firm?”, Royal Institute of Technology, Sweden, Organization journal. pp 1-31.
[7] Monck CSP, Porter RB, Quintas P, Storey DJ, Wynarczyk P ,1988, “Science parks and the growth of high technology frms”.London: Croom Helm Publisher.
[8] Starbuck, W. H. ,1992, “Learning by knowledge intensive firms”, Journal of Management Studies, 29 (6), pp. 713-740.
[9] Ditillo, A. ,2004, “Dealing with uncertainty in knowledge-intensive firms: the role of management control systems as knowledge integration mechanisms”, Accounting, Organizations and Society, 29, pp. 401-421.
[10] Zack, Michael H. ,2003, “What Is A Knowledge-Based Organization?”, Northeastern University of  US, 5th International Conference of “Organizational Learning and Knowledge” .
[11] Sveiby, K. E. ,1997, “The New Organizational Wealth”. San Francisco: Berrett-Koehler
Publishers Inc.
[12] Hatzichronoglou, T. ,1997, “Revision of the High-Technology Sector and Product Classification”, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 1997/02, OECD Publishing.
[13] کنعانی، مهدی ،1382، «موسسات فناوری کوچک و متوسط» تهران، موسسه توسعه فردا
[14] نفی‌زاده محمد، طباطبائیان حبیب الله، منطقی منوچهر، حنفی زاده‎پیام، 1392، "تاثیر گرایش به بازار و ادراک مدیران بنگاه‌ها از پویایی محیط بر ارتقای توانمندی فناورانه" فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، شماره1، صص 36-9
[15] Lall, S. ,1992,. “Technological capabilities and industrialization”, World Development
20(2), pp.165–186
[16] صلواتی سرچشمه، بهرام، 1387، "کاربرد مدل ARC در گزارش دهی سرمایه‎های دانش‏بنیان"  فصلنامه رشد فناوری، 15(5)، صص47-41
[17] مهدوی، حمید، شیخ‎زین‌الدین، محمود، خدابنده لیلا، 1390، "تحلیل اثربخشی پارک‌های علم و فناوری به کمک نتایج فرآیند ارزیابی شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری"، فصلنامه رشد و فناوری، 7)27)، صص 60-53
[18] اللهیاری فرد، نجف،1390، "بررسی الگوی مناسب ساختار سازمانی شرکت‎های دانش‏بنیان"، فصلنامه رشدفناوری، شماره 29
[19] استیری روح‌اله، مشیری بنیامین، 1388، "ابزارهای تأمین مالی بنگاه‌های دانش‌بنیان"، دومین کنفرانس بین‌المللی توسعه نظام‌های مالی در ایران.
[20] حمیدی‌زاده، محمدرضا ،1387،" رویکرد دستیابی به کسب و کار دانش‌محور"، فصلنامه پژوهش‌های مدیریت، 1(1)، صص 190-163
[21] اکبرزاده نجمه، شفیع‌زاده احسان، 1391، "بررسی نقش دولت در بهبود روند ایجاد و توسعه کسب و کارهای دانش بنیان"، فصلنامه رشد فناوری، 9 (33) ،صص 53-46
[22] خدادادحسینی سید حمید و همکاران، 1392، "شناسایی و تبیین عوامل موثر بر گذار به اقتصاد یادگیرنده در ایران"، فصلنامه راهبرد اقتصادی، 2(5) ، صص192-155
[23] Viotti, E. B. 2002.  "National  Learning  Systems: A  New  Approach  on Technological  Change  in  Late  Industrializing  Economies  and  Evidences from the Cases of Brazil and South Korea", Technological Forecasting & Social Change, 69, pp. 653–680.
[24] فرامرز پور، بیتا، 1387، "نقش واحد R&D بر کارآفرینی و ارزش افزوده بنگاه های کوچک و متوسط" فصلنامه رشد فناوری، شماره 14، صص46-34
[25] خداداد حسینی سید حمید، ریاحی پریسا، نوری مینا،1391، "پیشبرد نوآوری در کشورهای در حال توسعه، بررسی برنامه‌های توسعه، بررسی برنامه های توسعه اقتصادی در ایران" ، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 4(3)، صص119-101
[26] Hirsch-Kreinsen, H., Jacobson, D. and Robertson, P., 2005, “Low-Tech Industries:  Innovativeness  and Development Perspectives;  A  Summary of  a  European Research  Project”,  PILOT  Project  Consortium: Dortmund, available  from:
[27] Lundvall,  B.Å.  and  Christensen,  J.L., 2004, “Introduction:  product  innovation –on  why  and  how  it matters  for  firms  and  the  economy”, In: J.L. Christensen  and  B.Å. Lundvall (eds.), Production Innovation,  Interactive  Learning  and  Economic Performance,  Research  on  Technological  Innovation and  Management  Policy  Volume  8., Elsevier Ltd., Oxford.
[28] Edquist,  Charles, 2001, “The  Systems of Innovation  Approach  and  Innovation  Policy: An account of the state of the art”, Lead paper presented at the DRUID Conference, June 12-15 Aalborg.
[29] نیلی مسعود و همکاران، 1382، "خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور" ، تهران: دانشگاه صنعتی شریف.
[30] OECD, STAN database and Main Industrial Indicators, “Knowledge-based industries and services”, 1999. available  from: http://www.oecd.org/dataoecd/42/34/2087188.pdf.
[31] گمرک جمهوری اسلامی ایران، بخش آمار و اطلاعات گمرک، گزارش آمارهای سالیانه، قابل دسترس در:
[32] سایت جامع آموزش، مشاوره و تدوین B.P- اولویت‌های سرمایه گذاری بخش صنعت و معدن کشور، قابل دسترس در:
 [33] Kohli, R., and Sarv, D. ,2003, “Measuring Information Technology Payoff: A Meta-Analysis of Structural Variables in Firm-Level Emperical Research”, Information Systems Research, 14(2),pp 127-145
[34] Bresnahan, T; & Brynjolfsson, E. & Hitt, L. M. ,2002, “Information Technology, Workplace Organization, and the Demand for Skilled Labor: Firm-Level Evidence”, Quarterly Journal of Economics, 117, 339-376.
[35] ملک‎زاده غلامرضا، 1385، " بازاریابی فناوری و تجاری سازی نتایج پژوهش‌ها "، فصلنامه رشد فناوری، پاییز85 ، شماره(8)، صص 25-21
[36] فیض‌پور محمدعلی، سعیدی‌نیا سعیده، 1391، "تکنولوژی و سودآوری، شواهدی از بنگاه‌های کوچک و متوسط صنایع تولیدی ایران" ، کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش‏بنیان، ایران، آبان ماه
[37] محمدی علیرضا، بیگدلو نسرین، 1391، "ابزارهای حمایتی برای شرکت‌های دانش‏بنیان مستقر در پارک علم و فناوری" ، فصلنامه رهیافت، شماره50، صص 13-5
[38] فخاری حسین، سلمانی داوود، دارایی محمد رضا، 1392 "بررسی اثرات تحریم های اقتصادی بر عملکرد شرکت های دانش‏بنیان کشور"، فصلنامه سیاست علم و فناوری، 3(5)، صص16-1
[39] آذر عادل، صادقی آرش و کردنائیچ اسداله، 1391، "اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت کسب و کارهای کوچک و متوسط حوزه فناوری‌های برتر"- فصلنامه توسعه کارآفرینی- جلد2 سال پنجم- صص 184-165
[40] خاکباز ،حسن، دانش، اعظم، 1390،" گزارش عملکرد سال1390 شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان" دفتر طرح و برنامه، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان.