دولت الکترونیک به مثابه نظام فنی- اجتماعی: دسته بندی الگوهای پیاده سازی

نویسندگان

چکیده

پیاده‏سازی دولت الکترونیک در کشورهای مختلف بر اساس الگوهای مختلفی صورت می‏گیرد که این الگوها از میزان توجه دولت‏ها به ابعاد مختلف دولت الکترونیک ناشی می‏شود. با این وجود شناسایی و فهم مشخص از ابعاد دولت الکترونیک از اهمیت زیادی برخوردار است. این مقاله با درنظر گرفتن دولت الکترونیک در قالب یک نظام فنی-اجتماعی به شناسایی ابعاد توسعه دولت الکترونیک و الگوهای مختلف توسعه دولت الکترونیک در جهان می‏پردازد. برای شناسایی ابعاد پیاده سازی دولت الکترونیک پس از مطالعات کتابخانه‏ای از نظرات خبرگان برای تشخیص تناسب و مرتبط بودن ابعاد استفاده شده است، سپس با استفاده از داده‏های آرشیوی موجود، فرآیند خوشه‏بندی و تعیین الگوها انجام شده است. بر اساس پژوهش انجام شده الگوهای پیاده‏ سازی دولت الکترونیک در کشورهای جهان در قالب پنج دسته متمایز قابل دسته‏بندی هستند. این 5 دسته شامل کشورهای دسته پیشتازان، توسعه‌یافته‌ها، خدمت‌دهندگان، مایل به رشدها و عقب‌ماندگان هستند که ایران در دسته مایل به رشدها قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

E-Government as a Socio-Technical System: Typology of E-government Implementation

چکیده [English]

E-government implementation in different countries follows different models that are based on the patterns of government attention to aspects of e-government. However, identifying and understanding specific dimensions of electronic government is important .this paper considers e-government in the form of a socio-technical system and identifies aspects of e-government. To identify the dimensions of e-government implementation used library studies and for suitability and relevance of dimensions and providing policy advices, expert panel of is used. By using archival data, the clustering process is conducted to determine patterns. At the end, each patterns are analyzed and categorized s and policy recommendations are presented for Iran e-government implementation

کلیدواژه‌ها [English]

  • E- Government
  • Typology
  • Social-technical system
  • Clustering
  • Information and Communication Technology