ارزیابی برخی از مدل‌های نوآوری از منظر میزان هماهنگی با اهداف عدالت اجتماعی

نویسندگان

چکیده

بی توجهی مدل‌ها و سیاست‌های متعارف نوآوری به دغدغه‌های اجتماعی و یا مسائل زیست محیطی، در کنار اهمیت یافتن عدالت اجتماعی در میان سایر اهداف توسعه، لزوم ارزیابی مدل‌های نوآوری بر اساس میزان هماهنگی آن‌ها با اهداف عدالت را توجیه می‌کند. این مقاله با استفاده از روش تحلیل مضمونی، چارچوبی برای ارزیابی میزان هماهنگی مدل‌های نوآوری با عدالت اجتماعی ارائه کرده و به وسیله آن دو مدل خطی نوآوری و رویکرد گسترده به نظام ملی نوآوری را ارزیابی و مقایسه کرده است. نتیجه این ارزیابی نشان می‌دهد که اگرچه هیچ یک از این مدل‌ها هماهنگی کاملی با اهداف عدالت اجتماعی ندارند، اما هر یک از آن‌ها در برخی از موارد با معیارهای ارائه شده برای ارزیابی مدل‌های نوآوری، انطباق بیشتری دارند. اگرچه بی توجهی مدل خطی نوآوری و نگاه نئوکلاسیک به نابرابری در دستاوردها باعث می‌شود تا علیرغم تمامی ضعف‌های نظام ملی نوآوری گسترده در هماهنگی با معیارهای عدالت، این نظام به عنوان مدلی که دارای ظرفیت‌های بیشتری برای توجه به دغدغه عدالت اجتماعی است شناسایی شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Consistency of Some Popular Innovation Models with Social Justice

چکیده [English]

Disregarding the social and environmental issues in popular innovation models, in addition to more concerns to social justice, justifies the necessity of evaluating the consistency of these models with social justice. Using thematic analysis, this paper, proposes a framework for the evaluation; and assess the compatibility of the linear model of innovation and the broad approach to national innovation system to the social justice goals. The findings show that although none of the models are completely consistent to justice, each is congruent with some of the proposed criteria. That is while the broad innovation system has the capacity to include social justice concerns in its analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation models
  • social justice
  • Inequality
  • Linear model of innovation
  • A Wide Approach to the National System of Innovation