دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، فروردین 1393 (بهار و تابستان 93) 
تحلیل ساختار شبکه نوآوری نانو ایران در حوزه سلامت

صفحه 29-38

مرتضی محمودزاده؛ محمود البرزی؛ سهراب خلیلی شورینی