چارچوب ائتلاف مدافع و تبیین تغییر خط مشی؛ تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

نویسندگان

چکیده

تغییر خط‌مشی ماهیتا فرایندی پیچیده و چند وجهی است و یکی از راه‌های متداول، برای تبیین آن استفاده از نظریه‌های تغییر خط‌مشی است. هدف اصلی این مقاله تحلیل قانون "اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری" به عنوان یکی از تحولات اساسی در ساختار و مدیریت حوزه علوم، تحقیقات و فناوری با استفاده از چارچوب ائتلاف مدافع ساباتیه و جنکینز- اسمیت است. پژوهش نشان می‌دهد که تغییر خط‌مشی (تغییر قانون "اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری")، در قالب برآیند ظهور ائتلاف‌ها و رقابت بین آنها و همچنین تغییرات بیرونی قابل تبیین است. در نهایت مقاله ادعا می‌کند که چارچوب ائتلاف مدافع علی‌رغم برخی محدودیت‌ها، کاربردهای واضحی در تحلیل و تبیین فرآیند تغییر قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دارد. با توجه به ماهیت و اهداف این پژوهش، از مورد کاوی کیفی استفاده شده است. همچنین محققین برای جمع‌آوری داده‌ها از روش پیمایش کیفی (مصاحبه) و برای تحلیل داده‌ها، از تحلیل محتوای کیفی استفاده کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Advocacy Coalition Framework and explanation of Policy Change; The law of Goals, Functions and Structure of Ministry of Science, Research and Technology

چکیده [English]

The policy change is complex and multifaceted process and a common way to explain this process is the use of policy change theories. The main purpose of this paper is analyze the law of "goals and tasks of the Ministry of Science, Research and Technology" as one of the major changes in the structure and management science, research and technology using Sabatier and Jenkins – Smith’s advocacy coalition framework.

Research state that policy changes (changes in the law "goals, tasks and organization of the Ministry of Science, Research and Technology") in the resultant emergence of coalitions and competition between them and also external changes can be explained. The article claims that, despite some limitations advocacy coalition framework, it has clear applications to analyze the policy change process. Due to the nature of this case and purposes of this research, the qualitative analysis has been used. The researchers have used the qualitative survey method for data collection (interviews) and qualitative content analysis to analyze data.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Policy Change
  • Advocacy Coalition Framework
  • Policy Learning
  • Science
  • Research and Technology Policies