دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، فروردین 1390 
ارزیابی وضعیت نوآوری در منطقه جنوب‌غرب‌آسیا و تعیین جایگاه ایران:

صفحه 19-33

محمد رضا بخشی؛ رجب پناهی؛ زینب مولایی؛ سید حسن کاظمی؛ داود محمدی


گونه‌شناسی ساختارهای مدیریتی شبکه‌های رسمی همکاری علم و فناوری در ایران: مطالعه چندموردی

صفحه 61-78

سید حبیب الله طباطباییان؛ جهانیار بامداد صوفی؛ محمد رضا تقوا؛ رضا اسدی فرد