پیمایش فهم عمومی از علم و فناوری: مطالعه موردی شهروندان تهرانی

نویسندگان

چکیده

این مقاله از طرح پژوهشی "اجرای نسخه راهنمای پیمایش علم و جامعه" استخراج شده که برای اولین بار، به شیوه کنونی، در ایران و در میان شهروندان تهرانی انجام شده است. طرح مسأله مقاله حاضر، ضرورت انجام مطالعات ادواری در مورد نگرش و شناخت عامه مردم از علم و فناوری را به عنوان یکی از برنامه‌های پایش توسعه علمی کشور تبیین می‌کند. در بخش چارچوب نظری و مفهومی به مدل‌های کمبود (سواد علمی و فهم عمومی از علم) و مشارکت و درگیری عمومی اشاره شده و تجربیات کشورها با تأکید بر شاخص‌ها و سنجه‌های پیمایش‌های آنان بررسی شده است. بخش اصلی این مقاله را توصیف داده‌ها و نتایج پیمایش فهم عمومی از علم و فناوری در تهران،با نگاه تطبیقی، تشکیل می‌دهد. پرسشنامه مورد استفاده در این پیمایش با استفاده از تجربیات سایر کشورها و نظرخواهی از متخصصان ایرانی با مجموعه‌ای از سوالات باز و بسته تنظیم شده و در بین 300 نفر از ساکنان شهر تهران به عنوان نمونه آماری اجرا شده است. داده‌های پژوهش با استفاده از نرم افزارهایSPSS وLISREL تحلیل شده‌اند. در بخش نتیجه‌گیری ، با تحلیل تطبیقی یافته‌ها، فرضیه‌های جدیدی برای پژوهش‌های آتی مطرح شده و همچنین به منظور بهبود روش‌های سنجش فهم عمومی از علم و فناوری در ایران پیشنهادهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Survey of Public Understanding of Science and Technology; Pilot Study in Tehran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Amin Ghaneirad
  • Abolfazl Morshedi
چکیده [English]

This article is extracted from a research project entitled “pilot study of science and society survey” that is done as first Survey of public understanding of science and technology, in this from, in Iran and among residents of Tehran. The Problem statement of present paper explains the necessity of doing periodical studies about public attitude and understanding of Science and Technology as a project for monitoring the country’s scientific development. In the theoretical and conceptual framework, we indicate to deficit models (scientific Literacy and public understanding of science) and public participation and engagement, and experiences of other countries have been examined with emphasis on indexes and measures of their surveys. The Main bulk of the paper is constituted by description of data and results of public understanding of science and technology in Tehran, with a comparative view and glance to data from other countries. The questioner of study formulated by a set of open and closed-ended questions, through using the other countries’ experiences and insights obtained from interviews with Iranian experts. Statistical sample is selected by random sampling technique. Data have been analyzed by SPSS and LISREL Softwares. In conclusion section, some new hypothesis have been provided for future study and some suggestions have been proposed for improving the methods of measuring the public understanding of science and technology in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Understanding of Science And Technology
  • Deficit Model
  • Model of Engagement and Participation in Science
  • Attitude to science