ارائه روشی برای اولویت‌بندی و بودجه‌بندی موضوع‌های تحقیقاتی با هدف توسعه فعالیت‌های اقتصادی

نویسندگان

چکیده

در این مقاله به مسأله اولویت‌بندی و بودجه‌بندی موضوع‌های تحقیقاتی مرتبط با فعالیت‌های اقتصادی پرداخته می‌شود. فعالیت اقتصادی به فعالیتی اطلاق می‌شود که از طریق آن فرد یا گروهی از افراد جامعه، با استفاده از فضا، تجهیزات، مواد اولیه و اطلاعات مورد نیاز،مبادرت به تولید کالا و یا ارائه خدمات نمایند. اولویت‌بندی و بودجه‌بندی موضوعهای تحقیقاتی بر اساس اولویت و امتیاز فعالیت‌های اقتصادی و همراستا نمودن تحقیقات با نیازهای اساسی جامعه، نوآوری و دستاورد مهم تحقیق می‌باشد. روش اولویت‌بندی پیشنهادی، شامل یک فرآیند دو مرحله‌ای بوده که در مرحله اول، امتیاز موضوع‌های تحقیقاتی هر فعالیت اقتصادی، به صورت مستقل تعیین می‌گردد. سپس با استفاده از امتیاز فعالیت‌های اقتصادی و نتایج حاصل از مرحله اول، امتیاز نهایی و اولویت آنها تعیین می‌گردد. همچنین از یک رویکرد سلسله مراتبی برای بودجه‌بندی موضوع‌های تحقیقاتی استفاده شده است. در پایان روش اولویت‌بندی و بودجه‌بندی ارائه شده، به صورت مطالعه موردی، برای اولویت‌بندی و بودجه‌بندی 21 موضوع تحقیقاتی استفاده و نتایج حاصل از آن ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presenting a Method for Priority Setting and Budgeting of Research Subjects with the Purpose of Economic Activities Develop

نویسندگان [English]

  • Hassan Fallah
  • Ahmad Jahanbaz
چکیده [English]

In this paper, the research subjects’ priority setting and budgeting problem of economic activities has been investigated. Economic activity is named to an activity in which a person or a group of people produces goods or provides services using requisite information, raw materials, equipments and space. A scientific method has been presented for prioritization and budgeting of research subjects based on economic activities’ scores and priorities. The proposed priority setting method is a process of two phases. In the first phase, the scores of research subjects are individually determined for each economic activity. In the second phase, the final scores and priorities of research subjects are calculated based on scores of economic activities as well as the derived results from the first phase. In addition, a hierarchical approach has been employed for budgeting of research subjects. At the end, in a case study, the proposed method has been applied to prioritization and budgeting of 21 research subjects related to three economic activities of the agriculture section and the results have been illustrated.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Research Need Assessment
  • Priority Setting
  • Budgeting
  • Research Subjects
  • Economic Activities