کلیدواژه‌ها = علم و فناوری
تعیین روابط علّیتی شاخص‌های توسعه‌ای علم و فناوری در بخش خصوصی صنعتی به کمک فرآیند تحلیل مسیر

دوره 3، شماره 4، تیر 1390، صفحه 29-41

میثم جعفری اسکندری؛ علی‌رضا علی احمدی؛ غلامحسین خالقی