تعیین روابط علّیتی شاخص‌های توسعه‌ای علم و فناوری در بخش خصوصی صنعتی به کمک فرآیند تحلیل مسیر

نویسندگان

چکیده

در این مقاله هدف اصلی بررسی ارتباط علّی و معلولی میان شاخص‌های کارایی در حوزه علم و فناوری مورد استفاده بخش خصوصی صنعتی بر پایه کارت امتیازی متوازن می‌باشد. بررسی میزان حمایت سازمان‌های توسعه‌ای وزارت صنایع و معادن در توانمندسازی بخش خصوصی در حوزه علم و فناوری بر اساس رویکرد کارت امتیازی در چهارجنبه بوده که در قدم اول شاخص‌های ارزیابی بر اساس مطالعات میدانی و در نهایت تهیه پرسشنامه‌هایی دوطرفه در این سازمان‌ها بدست آمده است. این شاخص‌ها در دسته‌هایی به نام موضوعات راهبردی در وجه مورد نظر گروه‌بندی و ارتباط اولیه مفهومی میان آنها ترسیم گردید. در قدم بعدی روابط بین هر یک از این موضوعات به کمک مفاهیم آماری اعتبارسنجی و در نهایت مسیرهای اجرایی اولویت‌بندی می‌گردند. این تحقیق به مدیران کمک می‌کند مدیریت شاخص‌های کلیدی در رسیدن به موفقیت را شناخته و مسیرهای بحرانی و نحوه غلبه بر مشکلات را مشخص کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the Casual Relationship between Science and Technology Development Indicators in Private Sector Industries Based on Process of Path Analysis

نویسندگان [English]

  • Meisam Jafari-Eskandari
  • Alireza Aliahmadi
  • Gholamhosein Khaleghi
چکیده [English]

The main of this paper, is determining relationship between science and technology performance indicators used by private sector industry based on balanced scorecard. Evaluation of support by development organizations in the Ministry of Industries and Mines of IRAN in empowering the private sector in domains of science and technology includes four dimensions that in the first step, evaluation indices derived based on field studies and ultimately bilateral questionnaires are created. These indicators are grouped into some categories named strategic issues of that field and then between them are drawn conceptual relationship. Next, relationships between each of these issues, by means of statistics concept, are being assessed in the form of a multi-agent structure and ultimately, executive paths are being determined. This research will help managers to understand managing key indicators of success and can identify critical paths and the way to overcome critical situations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Balanced Score Card
  • Performance evaluation
  • Science and Technology
  • Path Analysis
  • Private Sector