نویسنده = مهدی الیاسی
یک تحلیل کارکردی-ساختاری از سیاست‌‌های بین المللی‌سازی شرکت‌‌های دانش بنیان

دوره 14، شماره 3، مهر 1400، صفحه 55-70

10.22034/jstp.2021.14.3.1382

سیداحمدرضا علائی طباطبائی؛ مهدی الیاسی؛ حسام زندحسامی؛ تقی ترابی


سیاست‌های علم، فناوری و نوآوری برای تقویت بوم‌سازگان نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 209-220

مهدی الیاسی؛ فرخنده ملکی فر


استفاده از ابزار مقررات‌گذاری برای اجرای سیاست‌های نوآوری

دوره 12، شماره 2، تیر 1398، صفحه 469-480

جواد سلطان‌زاده؛ مهدی الیاسی


بررسی اثر حمایت‌های مالی دولت بر همکاری‌های تحقیق‌وتوسعه

دوره 11، شماره 1، فروردین 1397، صفحه 17-29

10.22034/jstp.2018.10.1.539420

جواد سلطان زاده؛ مهدی الیاسی؛ محمد صادق خیاطیان یزدی؛ اسماعیل قادری فر؛ حجت رضایی صوفی


تحلیل فرآیند سیاستی تصویب قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس چارچوب ائتلاف مدافع

دوره 10، شماره 2، تیر 1396، صفحه 31-48

مهدی الیاسی؛ سید حبیب الله طباطباییان؛ کیارش فرتاش


الگوی پایداری شرکت های دانش بنیان در ایران

دوره 9، شماره 2، تیر 1395، صفحه 49-62

محمد صادق خیاطیان یزدی؛ مهدی الیاسی؛ سید حبیب اله طباطباییان


ارائه مدلی برای ارزیابی و مقایسه نظامهای ملی نوآوری: سنجش در 146 کشور و تحلیلی بر وضعیت ایران

دوره 8، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 57-80

مهدی محمدی؛ مهدی الیاسی؛ سیدمصطفی محمدپور نارنجی؛ آرش شجاعی چرمینه


تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانوفناوری

دوره 5، شماره 4، تیر 1392، صفحه 19-32

مهدی محمدی؛ سید حبیب ا... طباطباییان؛ مهدی الیاسی؛ سعید روشنی


تحلیل حکمرانی نظام نوآوری ایران بر پایه چرخه سیاست‌گذاری نوآوری

دوره 4، شماره 1، مهر 1390، صفحه 33-48

حجت اله حاجی حسینی؛ مهدی محمدی؛ فرهاد عباسی؛ مهدی الیاسی