تحلیل مدل شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه نوظهور در ایران؛ مطالعه موردی بخش نانوفناوری

نویسندگان

دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

چکیده

مقاله حاضر به دنبال تحلیل نحوه شکل‌گیری و رشد بخش نانوفناوری در ایران با بهره‌گیری از مفهوم نظام نوآوری فناورانه و با استفاده از رویکرد کارکردی می‌باشد. برای این منظور در این تحقیق دو مسیر کیفی و کمی برای تحلیل نحوه شکل‌گیری کارکردهای نظام نوآوری فناورانه در بخش نانوفناوری طی شده است. از یک سو با بهره‌گیری از مصاحبه با فعالان حوزه نانوفناوری کشور و بررسی و تحلیل محتوای اسناد و فعالیت‌های انجام شده در این بخش و با تکنیک "نگاشت تاریخی داده‌ها" اقدام به ترسیم مسیر شکل‌گیری نانوفناوری در ایران شده است. از سوی دیگر، با بهره‌گیری از یک پیمایش، ابتدا ابعاد و مولفه‌های مدل مفهومی با استفاده از روش تحلیل عاملی تاییدی مورد تایید قرار گرفتند و سپس، مسیر و نحوه تاثیرگذاری کارکردهای مختلف بر یکدیگر با استفاده از مدل معادلات ساختاری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته‌اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که دولت به عنوان محرک اصلی در شکل‌گیری کارکردهای نهادینه‌سازی و قانون‌مندسازی، هدایت تحقیقات و نوآوری و تامین و تخصیص منابع، نقشی کلیدی ایفا کرده است و بر این اساس، ما این مسیر شکل‌گیری را تحت عنوان "موتور شکل گیری حمایت و فشار دولت" نام گذاری می‌کنیم.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Formation of Emerging Technological Innovation System in Iran; Case of Nanotechnology Sector

نویسنده [English]

  • mahdi mohammadi
Zahedan University of Medical Sciences
چکیده [English]

The main objective of this research is providing a model for the formation of emerging Iranian Nanotechnology sector using the functional approach of Technological Innovation System (TIS) concept. Both qualitative and quantitative research has been used in this paper. First based on analysis of policy documents, expert opinions and interviews with officials the historical development of formation of functions in Nanotechnology sector has been charted by historical data mapping method. Second, based on the results of questionnaire-based survey (from activists in the sector) and using factor analysis method, functions and activities of conceptual model were confirmed and then using structural equation modeling, the causal relationships between different functions were mapped. Results of this research showing that government has a key role through influencing the functions such as guidance of research and innovation, supply and allocation of resources and institution building and legalization, then these drivers could be collectively referred as the ‘motor of Government's pressure and support’.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Innovation System
  • Emerging Technologies
  • Nanotechnology
  • Innovation System Functions
  • Structural equation modeling