استفاده از ابزار مقررات‌گذاری برای اجرای سیاست‌های نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت فناوری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

2 دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

چکیده

در سال‌های اخیر، مقررات به عنوان یکی از ابزارهای سیاست نوآوری مورد توجه زیادی قرار گرفته است. هر چند جهت و شدت اثر این ابزار، موضوع مطالعه و تردید پژوهشگران بوده اما تنوع ابزارهای مقرراتی و پرهیز از هزینه‌ ابزارهای مالی سیاست نوآوری، سیاست‌گذاران را تشویق به بکارگیری این ابزار کرده است. بهره‌مندی از این ابزار، مستلزم شناخت مقررات و فهم چگونگی اثرگذاری آن بر نوآوری است که مقاله حاضر تلاش کرده از منظرهای گوناگون به آن بپردازد. همچنین تغییر در محیط بنگاه‌ها و صنایع که متأثر از رقابت‌های شدید و در نتیجه بروز نوآوری‌های گسلنده و شتایان است چارچوب‌های مقررات‌گذاری سنتی را مورد انتقاد قرار داده و از چارچوب‌های مقررات‌گذاری پویا حمایت می‌کند. مقاله نهایتاً تلاش کرده با ارائه چگونگی کاربرد و اثر مقررات بر بنگاه‌های ایرانی تولید دارو، شواهدی از اثر مقررات بر نوآوری ارائه نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applying Regulation for Implementing Innovation Policy

نویسندگان [English]

  • Javad S oltanzadeh 1
  • Mehdi Elyasi 2
1 Ph.D in Technology Management, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatab’i University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Many scholars emphasis on regulation as a one of innovation policy instrument, recently. The variety of regulation and increasing cost of financial innovation policy instruments justify the design and usage of regulation, however, direction and stringency of its effect is a crucial matter for policymakers. It is a necessity to understand why/how/what regulation take effects on innovation. Hence, this paper aims to clarify this effect mechanism from government intervention, economic theories, value chain, and cost compliance perspectives. Also, traditional regulatory frameworks are criticized by the changing environment of firms and industries that are affected by increasing competition and, consequently, emerging disruptive innovation. The dynamic regulation frameworks are the developing response to these criticisms that I describe their important features. Finally, this research tries to provide evidence of the effect of regulations on innovation by presenting how the rules and regulations apply to pharmaceutical firms in Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regulation
  • Innovation Policy
  • Cost Compliance
  • Regulation-Making Framework
[1] Soltanzadeh, J., Elyasi, M., Bamdad Soufi, J., and Kazazi, A. (2017). The Effect of Regulatory Policies on the Innovation Capability of Iranian Pharmaceutical Companies. Innovation Management Journal, 6(2), 31-64. {In Persian}.
[2] Porter. (1991). America's green strategy. Scientific American, 264(4), 96.
[3] Porter, M., and Van der Linde, C. (1995). Toward a new conception of the environment-competitiveness relationship. The journal of economic perspectives, 9(4), 97-118.
[4] Ambec, S., Cohen, M. A., Elgie, S., and Lanoie, P. (2013). The Porter hypothesis at 20: can environmental regulation enhance innovation and competitiveness?. Review of environmental economics and policy, 7(1), 2-22.
[5] Souzanchi, E. (2009). Policy Gap in Science and Technology Policy Analyses: Promoting Innovation in Conflict with Technology Risk. Journal of Science and Technology Policy, 2(1), 27-30. {In Persian}.
[6] Borrás, S., and Edquist, C. (2013). The choice of innovation policy instruments. Technological Forecasting and Social Change, 80(8), 1513-1522.
[7] Soltanzadeh, J., Elyasi, M., khayatian, M. S., Ghaderifar, E., and Soufi, H. R. (2018). Effect of Government Financial Supports on R&D Collaboration. Journal of Science and Technology Policy, 10(1), 17-28. {In Persian}.
[8] Blind, K. (2010). The Use of the Regulatory Framework for Innovation Policy. In Smits, R. E., Kuhlmann, S., and Shapira, P. The theory and practice of innovation policy: An international research handbook. Edward Elgar.
[9] Paraskevopoulou, E. (2012). Non-technological regulatory effects: Implications for innovation and innovation policy. Research Policy, 41(6), 1058-1071.
[10] Blind, K. (2012). The influence of regulations on innovation: A quantitative assessment for OECD countries. Research Policy, 41(2), 391-400.
[11] Crafts, N. (2006). Regulation and productivity performance. Oxford Review of Economic Policy, 22(2), 186-202.
[12] Ashford, N. A., Ayers, C., and Stone, R. F. (1985). Using regulation to change the market for innovation. Harv. Envtl. L. Rev., 9, 419.
[13] Stewart, L. A. (2010). The Impact of Regulation on Innovation in the United States: A Cross-Industry Literature Review. USA: ITIF.
[14] Jaffe, A. B., and Palmer, K. (1997). Environmental regulation and innovation: a panel data study. Review of economics and statistics, 79(4), 610-619.
[15] Kemp, R., Smith, K., and Becher, G. (2000). How should we study the relationship between environmental regulation and innovation? Innovation-oriented environmental regulation (pp. 43-66). Springer.
[16] Wiener, J. B. (2004). The regulation of technology, and the technology of regulation. Technology in Society, 26(2-3), 483-500.
[17] Allen, D., and Berg, C. (2018). Regulation and Technological Change, Australia's Red Tape Crisis; The Causes and Costs of Over-regulation. Australia: Connor Court Publishing.
[18] Nakamura, H., and Kajikawa, Y. (2018). Regulation and innovation: How should small unmanned aerial vehicles be regulated?. Technological forecasting and social change, 128, 262-274.
[19] Kaal, W. A., and Vermeulen, E. P. (2017). How to Regulate Disruptive Innovation-From Facts to Data. Jurimetrics, 57, 169-177.
[20] Allen, D., and Berg, C. (2014). The sharing economy: How over-regulation could destroy an economic revolution. Melborne, Australia.
[21] Hepburn, G. (2006). Alternatives to traditional regulation. OECD: Paris.
[22] Marino, M., Parrotta, P., and Valletta, G. (2019). Electricity (de) regulation and innovation. Research policy, 48(3), 748-758.
[23] Magat, W. A. (1979). The effects of environmental regulation on innovation. Law and Contemporary Problems, 43(1), 4-25.
[24] Edler, J., and Georghiou, L. (2007). Public procurement and innovation—Resurrecting the demand side. Research policy, 36(7), 949-963.
[25] Ashford, N. A., and Heaton, G. R. (1983). Regulation and technological innovation in the chemical industry. Law and Contemporary Problems, 46(3), 109-157.
[26] Eggers, W. D., Turley, M., and Kishnani, P. (2018). The future of regulation; Principles for regulating emerging technologies. Deloitte Insights, USA.
[27] Burgemeestre, B., Hulstijn, J., and Tan, Y.-H. (2009). Rule-based versus Principle-based Regulatory Compliance. Paper presented at the JURIX.
[28] Cheraghali, A. M. (2010). Iran pharmaceutical market. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, (1), 1-7.
[29] Soltanzadeh, J., Elyasi, M., Bamdad Soufi, J., and Kazazi, A. (2017). Micro-Foundations of Innovation Capability in Iranian Pharma Firms; Multi case Studies. Journal of Management Improvement, 11(35), 163-206. {In Persian}.
[30] Barouni, M., Ghaderi, H., and Banouei, A. (2012). Pharmaceutical Industry and Trade Liberalization Using Computable General Equilibrium Model. Iranian journal of public health, 41(12), 66.
[31] Shabaninejad, H., Mehralian, G., Rashidian, A., Baratimarnani, A., and Rasekh, H. R. (2014). Identifying and prioritizing industry-level competitiveness factors: evidence from pharmaceutical market. DARU journal of pharmaceutical Sciences, 22(1), 35.
[32] Rasekh, H. R., Mehralian, G., and Vatankhah-Mohammadabadi, A. A. (2012). Situation analysis of R&D activities: an empirical study in Iranian pharmaceutical companies. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 11(4), 1013-1025.
[33] Hassali, M. A., Shafie, A. A., Jamshed, S., Ibrahim, M. I., and Awaisu, A. (2009). Consumers' views on generic medicines: a review of the literature. International Journal of Pharmacy Practice, 17(2), 79-88.
[34] Soltanzadeh, J. (2017). Pattern of Regulatory Policies Impact on Pharmaceutical Firms’ innovation. Ph.D. Dissertation Allameh Tabataba’i University, Tehran. {In Persian}.