نویسنده = سید سپهر قاضی نوری
توسعه سناریوی مطلوب آثار اجتماعی توسعه فناوری نانو در ایران: یک رویکرد مورفولوژیک

دوره 9، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-15

سحر کوثری؛ سید سپهر قاضی نوری؛ فاطمه ثقفی؛ قاسم عمو عابدینی


نامه سردبیر

دوره 8، شماره 4، بهمن 1394

سید سپهر قاضی نوری


نامه سردبیر

دوره 8، شماره 3، مهر 1394

سید سپهر قاضی نوری


ارزیابی برخی از مدل‌های نوآوری از منظر میزان هماهنگی با اهداف عدالت اجتماعی

دوره 7، شماره 4، مهر 1393، صفحه 1-20

زهرا ابوالحسنی؛ علیرضا حسن زاده؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علی اصغر پورعزت


نامه سردبیر

دوره 7، شماره 3، فروردین 1393

سید سپهر قاضی نوری


نامه سردبیر

دوره 6، شماره 2، دی 1392، صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


نامه سردبیر

دوره 6، شماره 1، مهر 1392، صفحه 1-1

سید سپهر قاضی نوری


نامه سردبیر

دوره 5، شماره 3، فروردین 1392، صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


نامه سردبیر

دوره 5، شماره 2، دی 1391، صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


نامه سردبیر

دوره 5، شماره 1، مهر 1391، صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


نامه سردبیر

دوره 4، شماره 4، مرداد 1391، صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


نامه سردبیر

دوره 4، شماره 3، فروردین 1391، صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


نامه سردبیر

دوره 4، شماره 2، دی 1390

سید سپهر قاضی نوری


نامه سردبیر

دوره 4، شماره 1، مهر 1390، صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


نامه سردبیر

دوره 3، شماره 4، تیر 1390، صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


نامه سردبیر

دوره 3، شماره 2، دی 1389

سید سپهر قاضی نوری


نامه سردبیر

دوره 2، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-1

سید سپهر قاضی نوری


نامه سردبیر

دوره 1، شماره 4، بهمن 1387

سید سپهر قاضی نوری


نامه سردبیر

دوره 1، شماره 3، مهر 1387

سید سپهر قاضی نوری


نامه سردبیر

دوره 1، شماره 1، فروردین 1387

سید سپهر قاضی نوری