نویسنده = سید سپهر قاضی نوری
تعداد مقالات: 20
1. توسعه سناریوی مطلوب آثار اجتماعی توسعه فناوری نانو در ایران: یک رویکرد مورفولوژیک

دوره 9، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-15

سحر کوثری؛ سید سپهر قاضی نوری؛ فاطمه ثقفی؛ قاسم عمو عابدینی


2. نامه سردبیر

دوره 8، شماره 4، زمستان 1394

سید سپهر قاضی نوری


3. نامه سردبیر

دوره 8، شماره 3، پاییز 1394

سید سپهر قاضی نوری


4. ارزیابی برخی از مدل‌های نوآوری از منظر میزان هماهنگی با اهداف عدالت اجتماعی

دوره 7، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-20

زهرا ابوالحسنی؛ علیرضا حسن زاده؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علی اصغر پورعزت


5. نامه سردبیر

دوره 7، شماره 3، بهار 1393

سید سپهر قاضی نوری


6. نامه سردبیر

دوره 6، شماره 2، زمستان 1392، صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


7. نامه سردبیر

دوره 6، شماره 1، پاییز 1392، صفحه 1-1

سید سپهر قاضی نوری


8. نامه سردبیر

دوره 5، شماره 3، بهار 1392، صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


9. نامه سردبیر

دوره 5، شماره 2، زمستان 1391، صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


10. نامه سردبیر

دوره 5، شماره 1، پاییز 1391، صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


11. نامه سردبیر

دوره 4، شماره 4، تابستان 1391، صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


12. نامه سردبیر

دوره 4، شماره 3، بهار 1391، صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


13. نامه سردبیر

دوره 4، شماره 2، زمستان 1390

سید سپهر قاضی نوری


14. نامه سردبیر

دوره 4، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


15. نامه سردبیر

دوره 3، شماره 4، تابستان 1390، صفحه 0-1

سید سپهر قاضی نوری


16. نامه سردبیر

دوره 3، شماره 2، زمستان 1389

سید سپهر قاضی نوری


17. نامه سردبیر

دوره 2، شماره 1، بهار 1388، صفحه 1-1

سید سپهر قاضی نوری


18. نامه سردبیر

دوره 1، شماره 4، زمستان 1387

سید سپهر قاضی نوری


19. نامه سردبیر

دوره 1، شماره 3، پاییز 1387

سید سپهر قاضی نوری


20. نامه سردبیر

دوره 1، شماره 1، بهار 1387

سید سپهر قاضی نوری