نویسنده = سید سپهر قاضی نوری
توسعه سناریوی مطلوب آثار اجتماعی توسعه فناوری نانو در ایران: یک رویکرد مورفولوژیک

دوره 9، شماره 2، تیر 1395، صفحه 1-15

سحر کوثری؛ سید سپهر قاضی نوری؛ فاطمه ثقفی؛ قاسم عمو عابدینی


کیفیت نرخ رشد اقتصاد ملی

دوره 8، شماره 4، بهمن 1394

سید سپهر قاضی نوری


فناوری در دوران پسا تحریم

دوره 8، شماره 3، مهر 1394

سید سپهر قاضی نوری


ارزیابی برخی از مدل‌های نوآوری از منظر میزان هماهنگی با اهداف عدالت اجتماعی

دوره 7، شماره 4، مهر 1393، صفحه 1-20

زهرا ابوالحسنی؛ علیرضا حسن زاده؛ سید سپهر قاضی نوری؛ علی اصغر پورعزت


لزوم شفاف سازی تقاضا برای توسعه علم و فناوری

دوره 7، شماره 3، فروردین 1393

سید سپهر قاضی نوری


ارزیابی محتوای فصلنامه

دوره 6، شماره 4، دی 1392

سید سپهر قاضی نوری


نامه سردبیر

دوره 6، شماره 3، مهر 1392، صفحه 1-1

سید سپهر قاضی نوری


اهمیت انتخابات ریاست جمهوری سال جاری

دوره 6، شماره 1، فروردین 1392

سید سپهر قاضی نوری


نقد ناپذیری پژوهشگران ایرانی

دوره 5، شماره 4، دی 1391

سید سپهر قاضی نوری


انواع زیر ساخت های علم و فناوری

دوره 5، شماره 1، فروردین 1391

سید سپهر قاضی نوری


آسیب شناسی مقالات دریافتی فصلنامه

دوره 4، شماره 2، تیر 1390، صفحه 1-1

سید سپهر قاضی نوری


سیاستگذاری علم و فناوری اطلاعات و مدیریت دانش

دوره 3، شماره 3، دی 1389، صفحه 1-1

سید سپهر قاضی نوری


نقش دانشمندان در جوامع امروزی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1388، صفحه 1-1

سید سپهر قاضی نوری


لزوم تقاضا محوری در تاسیس رشته های جدید

دوره 1، شماره 4، بهمن 1387، صفحه 1-1

سید سپهر قاضی نوری


لزوم تفکیک نقش های مجری و ناظر و سیاستگذار

دوره 1، شماره 3، مهر 1387، صفحه 1-1

سید سپهر قاضی نوری


آغاز فصلنامه سیاست علم و فناوری

دوره 1، شماره 1، فروردین 1387، صفحه 1-1

سید سپهر قاضی نوری