نامه سردبیر

نویسنده

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس


عنوان مقاله [English]

Editorial

نویسنده [English]

  • Seyed Sepehr Ghazinoori
Associat Professor, Tarbiat Modarres University, Tehran, Iran