نامه سردبیر

نویسنده

دانشیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

نامه سردبیر

عنوان مقاله [English]

editorial

نویسنده [English]

  • seyed Sepehr Ghazinoori
Associate Prof., Department of Information Technology Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

name