دوره و شماره: دوره 16، شماره 1 - شماره پیاپی 57، اردیبهشت 1402، صفحه 1-124 
فهم دوگانه آزادی-پاسخگویی در حکمرانی پژوهش

صفحه 71-86

10.22034/jstp.2023.11230.1617

مجتبی جوادی؛ مجتبی امامی؛ علی اصغر خندان؛ مرتضی جوانعلی آذر؛ حسن دانایی فرد