ارزیابی توانمندی‌های فناورانه بنگاه‌های صنایع پایین دست پتروشیمی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت تکنولوژی، دانشکده مدیریت و اقتصاد واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 عضو هیئت‌علمی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 عضو هیئت‌علمی، دانشکده مهندسی پیشرفت، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

طی توسعه صنعتی ایران، با وجود سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر و تمرکز روی صنعت بالادست پتروشیمی، نسبت به توسعه صنایع رقابتی میانی و پایین دست غفلت شده است. این امر منجر به عملکرد صادراتی قابل قبول در بالادست شده، اما منافع حاصل از توسعه صادرات صنایع میانی و پایین دست ناچیز بوده است. این مقاله به­دنبال تحلیل دلایل این شرایط از منظر توانمندی‌های فناورانه بنگاه‌ها می‌باشد. در این راستا ابتدا طی مطالعه اکتشافی پیشینه، ابعاد توانمندی‌های فناورانه شناسایی و طی مصاحبه با دوازده خبره با شرایط این صنایع تطبیق داده شد. سپس با استفاده از پرسشنامه، این ابعاد در 128 بنگاه‌ فعال در سه صنعت پلاستیک، شوینده، و رنگ و رزین ارزیابی و با روش تحلیل"اهمیت- عملکرد"، با یکدیگر مقایسه شدند. بر اساس نتایج، نقطه قوت این صنایع محدود به توانمندی‌های اجرای پروژه و مهندسی فرآیند است، درحالیکه نقاط ضعف آنها توانمندی‌های پیش ازسرمایه‌گذاری، ‌یادگیری، مهندسی صنعتی، مهندسی محصول، و پیوند و شبکه‌سازی می‌باشد. اما چالش کلیدی این بنگاه‌ها، توانمندی‌های‌ مکمل است که از جمله می‌توان به مولفه‌های بازاریابی، ایجاد شبکه‌های فروش و کانال‌های توزیع متنوع، مدیریت برند، توسعه خدمات و دیگر ابعاد اشاره داشت. اگرچه مدیران این مولفه‌ها را در"عملکرد" بسیار ضعیف ارزیابی‌کردند، اما برای آنها "اهمیت" بالا نیز قائل نشدند. دلایل این امر استمرار غلبه رویکرد جایگزینی واردات، کمبود نیروی متخصص، عدم برنامه‌ریزی بلندمدت برای حضور پایدار در بازارهای منطقه‌ای، و انحراف در سیاست‌های حمایت از صادرات است. مقاله پیشنهاد می‌دهد که بنگاه‌ها در ارتقاء توانمندی‌های مکمل، تلاش‌های هدفمندی را با حمایت نهادهای دولتی ذی‌ربط، صورت دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Technological Capabilities Auditing in Iranian Downstream Petrochemical Industries

نویسندگان [English]

  • Somayeh Faghih Mirzaei 1
  • Mohammad Reza Razavi 2
  • Farhad Ghafari 2
  • Mohammad Ali Shafia 3
1 Ph.D. Student of Technology Management, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Faculty Member, Department of Management and Economics, Science and Research branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Faculty member, Faculty of Progress Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

In the industrial development of Iran, despite significant investments and focus on the upstream petrochemical industry, the development of the mid-stream and downstream industries has been neglected. Although this has resulted in acceptable export performance in the upstream industry, it has created limited export development benefits in the downstream petrochemical industries. This article seeks to analyze the reasons for these conditions from the perspective of the technological capabilities.Through the exploratory study of literature, the dimensions of technological capabilities were identified and adapted to the conditions of these industries during interviews with twelve experts. Using a questionnaire, these dimensions were evaluated in 128 enterprises in three industries: plastics, detergents, and paint, and resin and compared with each other using the "importance-performance" analysis method. Based on the results, the strengths of these industries are limited to project implementation and process engineering capabilities, while their weaknesses are in pre-investment, learning, industrial engineering, product engineering, linkage, and networking capabilities. But the major challenge for these companies is the lack of complementary capabilities including marketing, creating sales networks and distribution channels, managing brands, developing after-sales services and other related capabilities. Although the managers rated these components as very poor in "performance", they did not attach high "importance" to them either. The reasons are the continued dominance of the import substitution approach, lack of expert personnel, lack of long-term planning for a stable presence in regional markets, and deviation in export support policies. In order to develop export technological products, this article suggests that companies design and implement smart programs in upgrading these complementary capabilities with the support of relevant government institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological Capabilities
  • Downstream Petrochemical Industries
  • Plastics Industry
  • Detergents Industry
  • Paint and Resin Industry
[1] Mytelka, L. (2005). Science, technology and innovation policy review: The Islamic Republic of Iran. United Nations Conference on Trade and Development. https://unctad.org/system/files/official-document/iteipc20057_en.pdf
[2] Mirjalili, F. (2017). Challenges and strategies for production boom in 2017: Downstream petrochemical industries [Report No. 16499, In Persian]. Islamic Parliament Research Center of IRAN. https://rc.majlis.ir/fa/report/show/1153014
[3] Razavi Mohammadreza; Faghih Mirzaei Somayeh; Ghafari Farhad; Shafia Mohammad Ali , Evaluation of Technological and Innovation Capabilities in Iranian Plastics Companies: Obstacles to Catch-up,Technology development management.Volume 9, Issue 2, September 2021, Pages 225-266, {In Persian} https://doi.org/10.22104/jtdm.2021.4583.2682
[4] Enos, J. L. (2008). The adoption and diffusion of imported technology: the case of Korea. Routledge.first publish: 1987. https://doi.org/10.4324/9780203027141
[5] Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. World development, 20(2), 165-186. https://doi.org/10.1016/0305-750X(92)90097-F
[6] Ocampo, J. A., & Ros, J. (Eds.). (2011). The Oxford Handbook of Latin American Economics. Oxford University Press. https://www.amazon.com/Oxford-Handbook-American-Economics-Handbooks/dp/019957104X
 [7] Figueiredo, P. N., & Piana, J. (2021). Technological learning strategies and technology upgrading intensity in the mining industry: Evidence from Brazil. The Journal of Technology Transfer, 46(3), 629-659  https://doi.org/10.1007/s10961-020-09810-9
[8] Dosi, G., Fagiolo, G., & Roventini, A. (2010). Schumpeter meeting Keynes: A policy-friendly model of endogenous growth and business cycles. Journal of Economic Dynamics and Control, 34(9), 1748-1767. https://doi.org/10.1016/j.jedc.2010.06.018
[9] Cimoli, M., & Porcile, G. (2009). Sources of learning paths and technological capabilities: an introductory roadmap of development processes. Economics of Innovation and New Technology, 18(7), 675-694. https://doi.org/10.1080/10438590802564600
[10] Amsden, A. (2009). Nationality of firm ownership in developing countries: Who should "crowd out" whom in imperfect markets? Oxford Scholarship Online.     https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199235261.003.0015
[11] Kim, L. (1999). Building technological capability for industrialization: Analytical frameworks and Korea's experience. Industrial and corporate change, 8(1), 111-136. https://doi.org/10.1093/icc/8.1.111
 [12] Bell, M., & Pavitt, K. (1993). Technological accumulation and industrial growth: Contrasts Between Developed and Developing Countries, Industrial and Corporate Change, Volume 2, Issue 2,Pages 157–210, https://doi.org/10.1093/icc/2.2.157
[13] Bell, M. (2006). Time and technological learning in industrialising countries: how long does it take? How fast is it moving (if at all)?. International journal of technology management, 36(1-3), 25-39. https://doi.org/10.1504/IJTM.2006.009959
[14] Dahlman,C.J., Ross-Larson, B., & Westphal, L. E. (1987). Managing technological development: Lessons from the newly industrializing countries. World development, 15(6), 759-775. https://doi.org/10.1016/0305-750X(87)90058-1
[15] Katz, L. F., Margo, R.A.(2014). Technical change and the relative demand for skilled labor:The united states in historical perspective. In Human capital in history: The American record (15-57). University of ChicagoPress.https://scholar.harvard.edu/files/lkatz/files/katz_margo_nber_wp_version.pdf
[16] Ghazinoory, S., Narimani, M., & Tatina, S. (2017). Neoclassical versus evolutionary economics in developing countries: Convergence of policy implications. Journal of Evolutionary Economics, 27, 555-583. DOI 10.1007/s00191-017-0490-z
[17] Hobday, M. (2003). Innovation in Asian industrialization: A Gerschenkronian perspective. Oxford Development Studies, 31(3), 293–314. https://doi.org/10.1080/1360081032000111715
[18] Dosi, G., & Nelson, R. R. (2010). Technical change and industrial dynamics as evolutionary processes. Handbook of the Economics of Innovation, 1, 51-127. https://doi.org/10.1016/S0169-7218(10)01003-8
[19] Lee, K. (2016). Development of technological capabilities for building productive capacity in LDCs. CDP Policy Review, (2). https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/publication/CDP-review-2016-2.pdf
 [20] Ahmadvand, E., Salami, S. R., Soofi, J. B., & Tabatabaeian, S. H. (2018). Catch-up process in nanotechnology start-ups: The case of an Iranian electrospinning firm. Technology in Society, 55(C), pages 1-8. {In Persian}.
[21] Maleki Karam Abad, M., Aghajani, H., Manteghi, M., & Abdi, B.(2020). Technological catch-up conceptualization processing in the maritime defense sector. Military Management Quaterly, 19(76), 69-102. {In Persian}  https://doi.org/10.22034/iamu.2020.43078
[22] Minaee, M., Manteghi, M., Elahi, S., & Majidpour, M. (2020). How industry’s characteristics affect the technological catch-up by a latecomer firm? Case study of an Iranian automobile firm .Journal of Science and Technology Policy, 13(3), 47-66. {In Persian} https://jstp.nrisp.ac.ir/article_13829.html
[23] Safdari Ranjbar, M., Rahmanseresht, H., Manteghi, M., & Ghazinoori, S. )2019(. Investigating the windows of technological learning opportunities with complex products and systems in latecomer countries: Gas turbine industry in Iran.  Journal of Technology Development Management, 6(3), 9-40. {In Persian}.https://dx.doi.org/10.22104/jtdm.2019.3085.2058
[24] Siyadati. Hadi,Ghazinoory sepehr; Manteghi Manochehr.(2021), An Investigation in Technological Capability of Iranian Biopharmaceutical Firms, Comercial Survey, Volume 19, Issue 109, {In Persian}. https://doi.org/10.22034/bs.2021.247039
[25] Lall, S., Weiss, J., & Oikawa, H. (2005). China's competitive threat to Latin America: an analysis for 1990–2002. Oxford Development Studies, 33(2), 163-194.http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/13600810500137764
[26] Chang, H. J. (2013). Comments on comparative advantage: The silver bullet of industrial policy. In J. E. Stiglitz & J. Y. Lin (Eds.), The industrial policy revolution (pp. 39-42). https://doi.org/10.1057/9781137335173_3
[27] Sobanke, V., Adegbite, S., Ilori, M., & Egbetokun, A. (2014). Determinants of technological capability of firms in a developing country. Procedia Engineering, 69, 991-1000. https://doi.org/10.1016/j.proeng.2014.03.081
 [28]Zawislak, P. A., & Reichert, F. M. (2014). Technological capability and firm performance. Technology Management & Innovation, 9(4), 20-35. http://dx.doi.org/10.4067/S071827242014000400002
[29] UNKTAD. )2017(. Trade and development report 2017 – Beyond austerity: Towards a global new deal. https://unctad.org/system/files/official-document/tdr2017_en.pdf
[30] Aderemi, H. O., Oyebisi, T. O. (2012). Management and evaluation of technological capability in ICT firms: an information system approach. International Journal of Business Information Systems, 11(2), 127-147.
[31] Panda, H., & Ramanthan, K. )1996(. Technological capability assessment of a firm in the electricity sector. Technovation, 16(10), 561-588. https://doi.org/10.1016/S0166-4972(97)82896-9
[32] Girifalco, L. A. (1991). Technical Progress and Performance. Dynamics of Technological Change, 46-79. https://doi.org/10.1007/978-1-4684-6509-9_2
[33] Fagerberg, J., & Srholec, M. (2015). Capabilities, Competitiveness, Nations,Papers in Innovation Studies,LundUniversity,CIRCLE-Centre for Innovation Research. Conference ASIALICS, Daegu, Korea. https://swopec.hhs.se/lucirc/abs/lucirc2015_002.htm
[34] Mathews, J. A.(2016). Latecomer industrialization. In E. S. Reinert, J. Ghosh & R. Kattel (Eds.),Handbook of alternative theories of economic development (pp. 613–636). Edward Elgar Publishing.https://doi.org/10.4337/9781782544685.00040
[35] Lawshe C. H. (1975). A quantitative approach to content validity. Personnhl Psychology, 28(4), 563-575. https://doi.org/10.1111/j.1744-6570.1975.tb01393.x
[36] Ormanovic, S., Ciric, A., Talovic, M., Alic, H., Jeleskovic, E., & Causevic, D. (2017). Importance-performance analysis: different approaches. Acta Kinesiologica, 11, 58-66. https://www.researchgate.net/publication/322790903
[37] Arasti, M. R. ,Mokhtarzadeh, , Jafarpanah.Ismail N., (2021), The Developmental Path of Technological Capabilities in the Latecomer Firms through the Catch-up Process: A Systematic Review of the Literature by the Meta-Synthesis Method, Technology Development management (JTDM), Volume 9, Issue 2, Pages 129-162, {In Persian}, https://doi.org/10.22104/jtdm.2021.4032.2429
[38] Sen, A. K. (1990). Individual freedom as social commitment. India International Centre Quarterly, 17(1), 101-115. https://www.jstor.org/stable/23002184
[39] Rodrik, D. (2013). Unconditional convergence in manufacturing. The Quarterly Journal of Economics, 128(1), 165-204. https://doi.org/10.1093/qje/qjs047
[40] Mitchel, R. G., Tilander, N. G., Lattimore, R. K., Wuenscher, M. E., & Ferguson, R. W. (1994). Processing of seismic data from overthrust areas in Latin America: Some success stories. Society of Exploration Geophysicists .pp. 1656-1657.