چگونه ویژگی‌‌های صنعت بر فرارسی فناورانه بنگاه دیرآمده تاثیر می‌‌گذارد؟ موردکاوی یک بنگاه خودروسازی ایرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

2 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 استادیار دانشکده مدیریت، علم و فناوری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران

4 استاد دانشگاه مالک اشتر، تهران

10.22034/jstp.2020.12.3.1259

چکیده

برخلاف مطالعات موجود فرارسی که موارد موفق را تحلیل می‌‌کنند، مقاله حاضر فرارسی ناموفقِ یک بنگاه خودروسازی دیرآمده را مورد مطالعه قرار می‌‌دهد. بدین منظور با استفاده از راهبرد مطالعه موردی و روش تحلیل مضمون (تم)، مضامین و مفاهیم مرتبط با چارچوب مفهومی، استخراج و دسته‌‌بندی می‌‌شوند. چارچوب مفهومی عملیاتی‌‌شده به‌‌عنوان مهم‌‌ترین دانش‌‌افزایی این مقاله، عناصر جدیدی را به‌‌عنوان رژیم‌‌های فناورانه و بازار صنعت خودرو به ادبیات حوزه‌‌ فرارسی معرفی می‌‌کند. این عناصر عبارتند از انتقال فناوری، تنوع حوزه‌‌های فناورانه، دانش ضمنی، پیوندهای پیشین، صرفه مقیاس، زنجیره‌‌ تامین بومی، نگاه سرمایه‌‌ای به کالای مصرفی، بازار انحصاری چندجانبه و بازار همگن. علاوه بر این، مقاله حاضر دو عامل جدید موثر بر فرارسی که در جریان مطالعه‌‌موردی بنگاه بومی ایجاد شده‌‌اند یعنی"راهبرد صنعتی" و"مسائل ساختاری" را به مدل‌‌های فرارسی موجود اضافه می‌‌کند. در نهایت، اتخاذ سیاست‌های منسجم برمبنای رژیم‌های صنعت و راهبرد صنعتی می‌تواند فضای مساعدی را برای فرارسی بنگاه بومی فراهم نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How Industry’s Characteristics Affect the Technological Catch-up by a Latecomer Firm? Case Study of an Iranian Automobile Firm

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Minaee 1
  • Shaban Elahi 2
  • Mehdi Majidpour 3
  • Manouchehr Manteghi 4
1 Ph.D Candidate in Science and Technology Policy Making, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Economics & Management, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Amirkabir University of Technology, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Malek Ashtar University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Despite existing studies mostly analyzing successful cases of catching-up, this paper examines a fairly unsuccessful case of catching-up by a latecomer automobile firm. To this end, using the strategy of case study and thematic analysis, themes and concepts related to the conceptual framework are elicited and categorized as well. The results of this study are operationalized conceptual framework, as the key contribution of the paper, introduces new elements attributed to the regimes of technology and market of automobile industry. The elements include technology transfer, diversity of technological areas, tacit knowledge, backward linkages, economy of scale, local supply chain, capital-goods attitude towards a consumer goods, oligopolistic market, and homogeneous market. In addition, this paper adds two new factors (i.e. industrial strategy and structural issues) to the existing catch-up models. And finally, adopting coherent policies aligned with industry’s regimes and industrial strategy could provide appropriate environment for indigenous firms to catch-up with forerunners.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technological catch-up
  • Technological regimes
  • Latecomer firm
  • Automobile industry
  • Iran
[1]           Fagerberg, J., & Godinho, M. M. (2005). Innovation and catching-up. In Oxford Handbook of Innovation. 19: Oxford University Press.
[2]           Malerba, F., & Nelson, R. (2011). Learning and catching up in different sectoral systems: evidence from six industries. Industrial and Corporate Change, 20(6), 1645-1675.
[3]           Lee, K., Gao, X., & Li, X. (2016). Industrial catch-up in China: a sectoral systems of innovation perspective. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 10(1), 59-76.
[4]           Lee, K., & Lim, C. (2001). Technological regimes, catching-up and leapfrogging: findings from the Korean industries. Research Policy, 30(3), 459-483.
[5]           Lee, K. (2005). Making a Technological Catch‐up: Barriers and opportunities. Asian Journal of Technology Innovation, 13(2), 97-131.
[6]           Mu, Q., & Lee, K. (2005). Knowledge diffusion, market segmentation and technological catch-up: The case of the telecommunication industry in China. Research Policy, 34(6), 759-783.
[7]           Park, K.-H., & Lee, K. (2006). Linking the technological regime to the technological catch-up: analyzing Korea and Taiwan using the US patent data. Industrial and Corporate Change, 15(4), 715-753.
[8]           Lee, K., Cho, S.-J., & Jin, J. (2009). Dynamics of catch-up in mobile phones and automobiles in China: sectoral systems of innovation perspective. China economic journal, 2(1), 25-53.
[9]           Pavitt, K. (1984). Sectoral patterns of technical change: towards a taxonomy and a theory. Research Policy, 13(6), 343-373.
[10]         Jung, M., & Lee, K. (2010). Sectoral systems of innovation and productivity catch-up: determinants of the productivity gap between Korean and Japanese firms. Industrial and Corporate Change, 19(4), 1037-1069.
[11]         Lee, K., Mani, S., & Mu, Q. (2012). Explaining divergent stories of catch-up in the telecommunication equipment industry in Brazil, China, India, and Korea. Catching-up in Sectoral Systems of Innovation, 21-71.
[12]         Lee, K. (2013). Measuring the elements of knowledge regimes and their links to technological catch-up: a synthesis based on the East Asian experience. Innovation and Development, 3(1), 37-53.
[13]         Rho, S., Lee, K., & Kim, S. H. (2015). Limited catch-up in China’s semiconductor industry: A sectoral innovation system perspective. Millennial Asia, 6(2), 147-175.
[14]         Nilforoushan, H., Ghaffarzadegan, M., Peymankhah, S., & Rahmani, S. (2018). Technological learning failure causes in Gas industry. Journal of Science & Technology Policy, 9(4), 33-44. {InPersian}
[15]         Breschi, S., Malerba, F., & Orsenigo, L. (2000). Technological regimes and Schumpeterian patterns of innovation. The economic journal, 110(463), 388-410.
[16]         Whang, Y.-k., & Hobday, M. (2011). Local ‘test bed’market demand in the transition to leadership: The case of the Korean mobile handset industry. World development, 39(8), 1358-1371.
[17]         Majidpour, M. (2016). Technological catch-up in complex product systems. Journal of Engineering and Technology Management, 41, 92-105.
[18]         Safdari, R. M., Rahmanseresht, H., & Ghazinoori, S. (2020). Investigating Technological, Policy and Market Regimes in CoPS Industries: Gas Turbines Industry. Improvement Management, 13(4). {InPersian}
[19]         Kim, L. (1980). Stages of development of industrial technology in a developing country: a model. Research Policy, 9(3), 254-277.
[20]         Hobday, M. (1995). East Asian latecomer firms: learning the technology of electronics. World development, 23(7), 1171-1193.
[21]         Park, T., & Ji, I. (2020). Evidence of latecomers’ catch-up in CoPS industries: a systematic review. Technology Analysis & Strategic Management, 1-16.
[22]         Lee, K., Lim, C., & Song, W. (2005). Emerging digital technology as a window of opportunity and technological leapfrogging: catch-up in digital TV by the Korean firms. International Journal of Technology Management, 29(1-2), 40-63.
[23]         Ghazinoory, S., Dastranj, N., Saghafi, F., Kulshreshtha, A., & Hasanzadeh, A. (2016). Technology roadmapping architecture based on technological learning: Case study of social banking in Iran. Technological Forecasting and Social Change.
[24]         Ranjbar, M. S., & Ghazinoori, S. (2019). The Role of Science, Technology and Innovation Policies in the Development of Sectoral Systems of Innovation. Journal of Science & Technology Policy, 11(2), 155-169. {InPersian}
[25]         Zhang, G., & Zhou, J. (2016). The effects of forward and reverse engineering on firm innovation performance in the stages of technology catch-up: An empirical study of China. Technological Forecasting and Social Change, 104, 212-222.
[26]         Yin, R. K. (2003). Case study research design and methods third edition. Applied social research methods series, 5.
[27]         Gioia, D. A., Corley, K. G., & Hamilton, A. L. (2013). Seeking qualitative rigor in inductive research: Notes on the Gioia methodology. Organizational research methods, 16(1), 15-31.
[28]         Kim, L. (1998). Crisis construction and organizational learning: Capability building in catching-up at Hyundai Motor. Organization science, 9(4), 506-521.
[29]         Thun, E. (2018). Innovation at the middle of the pyramid: State policy, market segmentation, and the Chinese automotive sector. Technovation, 70, 7-19.
[30]         Lee, K., & Ki, J.-h. (2017). Rise of latecomers and catch-up cycles in the world steel industry. Research Policy, 46(2), 365-375.
[31]         Ammar, A., Ghazinoori, S. S., Hassanzadeh, A., & Majidpour, M. (2016). Effect of Technology Transfer Actors on Technological Learning; Case Study of Syrian Textile Industry. Journal of Technology Development Management, 4(2), 99-132. {InPersian}
[32]         Mazzoleni, R., & Nelson, R. R. (2007). Public research institutions and economic catch-up. Research Policy, 36(10), 1512-1528.
[33]         Figueiredo, P. N. (2008). Industrial policy changes and firm-level technological capability development: evidence from Northern Brazil. World development, 36(1), 55-88.
[34]         Miao, Y., Song, J., Lee, K., & Jin, C. (2018). Technological catch-up by east Asian firms: Trends, issues, and future research agenda. Asia Pacific journal of management, 35(3), 639-669.
[35]         Kumaraswamy, A., Mudambi, R., Saranga, H., & Tripathy, A. (2012). Catch-up strategies in the Indian auto components industry: Domestic firms’ responses to market liberalization. Journal of International Business Studies, 43(4), 368-395.
[36]         Lim, C., Kim, Y., & Lee, K. (2017). Changes in industrial leadership and catch-up by latecomers in shipbuilding industry. Asian Journal of Technology Innovation, 1-18.
[37]         Figueiredo, P. N., & Cohen, M. (2019). Explaining early entry into path-creation technological catch-up in the forestry and pulp industry: Evidence from Brazil. Research Policy, 48(7), 1694-1713.
[38]         Guo, L., Zhang, M. Y., Dodgson, M., Gann, D., & Cai, H. (2019). Seizing windows of opportunity by using technology-building and market-seeking strategies in tandem: Huawei’s sustained catch-up in the global market. Asia Pacific journal of management, 36(3), 849-879.
[39]         Lall, S. (1992). Technological capabilities and industrialization. World development, 20(2), 165-186.