دوره و شماره: دوره 13، شماره 3 - شماره پیاپی 47، آذر 1399 
عوامل موثر بر تقویت روابط در شبکه‌های همکاری از نگاه سرمایه اجتماعی

صفحه 2-16

10.22034/jstp.2020.12.3.1228

سیدحامد مزارعی؛ فاطمه ثقفی؛ محمد خوانساری؛ حنانه محمدی کنگرانی؛ رضا اسدی‌فرد