دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 45، بهار 1399 
5. پیش‌آیندها و پس‌آیندهای خط‌مشی بازاری در آموزش عالی ایران

صفحه 55-72

10.22034/jstp.2020.12.1.1114

سعید مقدس‌پور؛ حسن دانایی‌فرد؛ علی‌اصغر فانی؛ احمدعلی خائف‌الهی


6. نگاهی به مطالعات فرارسی فناورانه از منظر گذارهای پایدار: رویکرد فراترکیب

صفحه 73-90

10.22034/jstp.2020.12.1.1137

سوما رحمانی؛ محسن علیزاده ثانی؛ مهدی مجیدپور؛ محمد ولی‌پور خطیر