دوره و شماره: دوره 13، شماره 1 - شماره پیاپی 45، فروردین 1399 
پیش‌آیندها و پس‌آیندهای خط‌مشی بازاری در آموزش عالی ایران

صفحه 55-72

10.22034/jstp.2020.12.1.1114

سعید مقدس‌پور؛ حسن دانایی‌فرد؛ علی‌اصغر فانی؛ احمدعلی خائف‌الهی